Partnerský program Sanatoriums.com

Jednoduchý a pohodlný způsob, jak zpeněžit váš web a vydělat peníze na rezervacích provedených online a offline klienty

Přečtěte si více

Chcete se stát naším partnerem?

Vyplňte formulář nebo napište na affiliate@sanatoriums.com

Provize 40 %

Partner obdrží vysoký fixní podíl z našich tržeb uzavřených prostřednictvím affiliate programu

Životnost cookies 30 dní

Partner obdrží provizi i v případě, že zákazník provede rezervaci po návratu na web Sanatoriums.com do 30 dnů od prvotního prokliku

Průměrná útrata 1500 €

Naši klienti rezervují léčebné pobyty na dlouhou dobu, což umožňuje partnerovi získat vysoké příjmy z každé rezervace

Nejlepší sanatoria a resorty

Spolupracujeme s nejlepšími sanatorii v léčebných resortech a poskytujeme našim klientům nejvýhodnější rezervační podmínky

Integrační nástroje

Kromě klasických zpětných odkazů mohou partneři používat na stránkách bannery a vyhledávací widgety s různými funkcemi

Partnerská podpora

Naši odborníci Vás naučí, jak používat partnerský program a vždy Vám pomohou vyřešit technické a pracovní záležitosti

Integrační nástroje

Přidejte na své webové stránky naše affiliate produkty, které motivují návštěvníka k provedení rezervace

SMLOUVA O AFFILIATE PARTNER PROGRAMU

Originální znění obchodních podmínek (právně závazné)

REGISTRACÍ A PŘIHLÁŠENÍM DO AFFILIATE PARTNER PROGRAMU SANATORIUMS.COM JAKO AFFILIATE PARTNER OSOBA SOUHLASÍ, UZNÁVÁ, A PŘIJÍMÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY O AFFILIATE PARTNER PROGRAMU (DÁLE JEN „SMLOUVA“).

MEZI:

1. SANATORIUMS.COM s.r.o., IČ 031 04 681, se sídlem Libušina 2127/19,36001 Karlovy Vary, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, vložka C 30443, DIČ CZ03104681, na straně jedné (dále jen jako “SANATORIUMS”), a

2. AFFILITE PARTNEREM, jehož iniciály jsou uvedeny v registračním formuláři affiliate partnera (registrační formulář Affiliate Partnera) (dále jen „Affiliate Partner“).

PREAMBULE:

1. SANATORIUMS provozuje online rezervační systém Ubytování (dále jen „Systém“), jehož prostřednictvím mohou zúčastněné Ubytovací Jednotky (společně dále také jako „Hotely“, nebo jednotlivě jako „Hotel“) zpřístupnit své pokoje k rezervaci a prostřednictvím něhož si návštěvníci mohou v těchto Hotelech rezervovat ubytování (dále také jen jako „Služba“);

2. SANATORIUMS vede a využívá své vlastní webové stránky (dále jen „webové stránky SANATORIUMS“) a také poskytuje Službu a odkazy na Službu na webových stránkách třetích stran;

3. Affiliate partner vlastní, ovládá, hostuje a/nebo provozuje jednu nebo více internetových domén a webových stránek;

4. Affiliate partner a SANATORIUMS si přejí, aby Affiliate partner zpřístupnil Službu (přímo nebo nepřímo) svým zákazníkům a návštěvníkům webových stránek Affiliate partnera ve formě a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

SE DOHODLY TAKTO:

Smluvní Strany se dohodly na těchto definicích termínů užitých ve Smlouvě:

„Ubytování“ znamená jakoukoli formu ubytování, včetně mimo jiné hotelů, sanatorií, motelů, penzionů, hostelů, vil, apartmánů, rezortů, obytných domů a jakýkoliv jiný (druh) ubytování, pronájmu nebo noclehu (ať už jsou nebo nejsou k dispozici na webových stránkách SANATORIUMS).

„Affiliate partner“ znamená smluvní stranu, jejíž příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny v Registračním Formuláři Affiliate partnera nebo v detailu nastavení partnera po registraci.

„Registrační formulář Affiliate partnera“ znamená online přihlašovací a registrační formulář, který vyplní Affiliate partner.

"Webové stránky Affiliate Partnera“ znamenají webovou stránku vlastněnou, kontrolovanou, hostovanou a provozovanou Affiliate Partnerem, na níž bude Služba zpřístupněna a jejíž adresa URL je uvedena v Registračním Formuláři Affiliate Partnera.

„Black Hat“ (nazývaný také spamdexing) znamená jakýkoli pokus o přesměrování výsledků vyhledávání na konkrétní cílové stránky metodou nebo způsobem, který je v rozporu s předpisy pro spamování. Taktika Black Hat SEO zahrnuje: keyword stuffing (tapetování klíčovými slovy), skrytý text a odkazy, optimalizované vstupní stránky a podvodné optimalizační stránky pro zmatení vyhledávacích robotů, rámcové propojování a spamování blogových komentářů.

„Údaje společnosti SANATORIUMS“ znamenají práva duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS a Obsah, jak jsou poskytovány Affiliate Partnerovi na základě této Smlouvy, a takové další informace, které čas od času vlastní nebo používá společnost SANATORIUMS nebo které jsou začleněny nebo zahrnuty na webových stránkách SANATORIUMS nebo zpřístupněny prostřednictvím SANATORIUMS Affiliate Partnerovi (např. ceny a dostupnost).

„Webové stránky SANATORIUMS“ jsou webové stránky společnosti sanatoriums.com.

„Provize“ znamená částku v eurech (bez DPH), kterou SANATORIUMS zaplatí Affiliate Partnerovi za každou Uskutečněnou transakci, přičemž tato částka bude vyplacena Affiliate Partnerovi nezávisle na jakékoli platbě provedené příslušným hotelem společnosti SANATORIUMS.

„Údaje o zákazníkovi“ znamenají jméno Hosta a další soukromé informace Hosta.

„Správcem údajů“ se rozumí strana, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

„Host“ znamená návštěvníka webových stránek, který dokončil rezervaci hotelu prostřednictvím Služby.

„Hotel“ znamená jakékoli Ubytování dostupné na webových stránkách SANATORIUMS nebo jejich prostřednictvím.

„Právo duševního vlastnictví“ znamená jakýkoli patent, autorská práva, vynálezy, práva k databázi, právo k průmyslovému provedení, registrovaný návrh, ochrannou známku, obchodní název, značku, logo, servisní známku, know-how, užitný vzor, neregistrovaný návrh nebo případně jakoukoli žádost o jakékoli takové právo, know-how, obchodní jméno nebo název, doménové jméno (s jakoukoli doménou nejvyšší úrovně (kódem země), např..com, .nl, .fr, .eu) nebo jiná podobná práva nebo povinnost, ať už registrované nebo neregistrované nebo jiná práva průmyslového nebo duševního vlastnictví existující na jakémkoli území nebo jurisdikci na světě.

„Odkaz“ znamená vloženou ikonu, objekt, grafiku nebo text na webové stránce nebo v e-mailu, který se skládá z hypertextového ukazatele na URL adresu SANATORIUMS na webech Affiliate partnera. Odkaz také znamená vložený widget / produkt z nabídky produktů / widgetů, které si Affiliate Partner vygeneroval z portfolia nabízených produktů / widgetů.

„Uskutečněnými transakcemi“ se rozumí rezervace návštěvníka webových stránek Affiliate Parnera, který prostřednictvím připojení provedl rezervaci u Hotelu a kterážto rezervace vedla ke skutečnému poskytnutí ubytování, jak bylo potvrzeno Hotelem a společnosti SANATORIUMS.

„Strany“ znamená SANATORIUMS a Affiliate partnera (jednotlivě jako smluvní „Strana“).

„Transakční poplatek“ znamená poplatek, který obdrží SANATORIUMS od každého Hotelu za každou Uskutečněnou transakci.

„Webové stránky“ jsou webové stránky společnosti SANATORIUMS a jejích Affiliate Partnerů a Společností Affiliate Partnerů (včetně webových stránek Affiliate Parnera), na nichž je zpřístupněn produkt a služba společnosti SANATORIUMS.

ÚČEL TÉTO SMLOUVY

Účelem této Smlouvy není, a ani by nemělo být nic, co je zde nebo v jednotlivých ujednáních uvedeno, vykládáno jako vytvoření společného podniku typu joint venture nebo vztahu partnerů, partnerství, obchodního zastoupení nebo vztahu mezi zastupovaným a zástupcem (zmocnitelem a zmocněncem). Pokud se smluvní Strany nedohodnou písemně jinak, žádná z nich nesmí (i) uzavřít jakoukoli smlouvu nebo se zavázat třetím stranám jako zástupce druhé smluvní Strany nebo jejím jménem, (ii) popsat se nebo se prezentovat jako takový zástupce nebo jakýmkoli způsobem vystupovat jako takový zástupce nebo (iii) jednat jménem nebo zastupovat druhou smluvní Stranu jakýmkoli způsobem nebo za jakýmkoli účelem.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Po dobu platnosti této Smlouvy se smluvní Strany dohodly, že Službu zpřístupní společnost SANATORIUMS Affiliate Partnerovi, jak je uvedeno ve Registračním Formuláři Affiliate Partnera, podle struktury a nabídky Služby ze strany SANATORIUMS, a na webových stránkách. Služba bude zahrnovat zákaznické služby pro Hosty a v jejich prospěch. Affiliate partner je povinen neprodleně postoupit a/nebo předat všechny záležitosti týkající se služeb zákazníkům a dotazy týkající se Služby, (využití) rezervace (včetně jakékoli změny nebo zrušení rezervace), Hotelu a všech dalších souvisejících (platebních) záležitostí, stížnosti a dotazy přímo (zákaznickému středisku) společnosti SANATORIUMS a neposkytovat v tomto ohledu žádné další služby.

2. Affiliate Partner se zavazuje, že nepodnikne případně neopomene podniknout jakoukoliv akci, která by mohla ovlivnit vztah společnosti SANATORIUMS s Hotely dostupnými na webových stránkách SANATORIUMS. Partner se zavazuje, že nevyvolá ani neumožní nic, co by mohlo způsobit, že bude SANATORIUMS vyloučena z procesu rezervace jakéhokoliv Hotelu, navíc Affiliate Partner nebude negativně ani nepříznivě hovořit (tj. pomlouvat) ani komentovat (podnikání) SANATORIUMS a nebude přesvědčovat nebo se snažit přimět jakýkoliv Hotel k tomu, aby ukončil svou smlouvu nebo omezil jednání a obchodování s SANATORIUMS.

3. Affiliate Partner se zavazuje, že nebude komunikovat s žádným Hotelem ohledně (realizovaných) rezervací provedených prostřednictvím Systému nebo za účelem jakékoli zákaznické služby v souvislosti s takovými rezervacemi provedenými prostřednictvím Systému nebo realizovanými rezervacemi.

4. Affiliate Partner bude řádně a pečlivě udržovat a upravovat obsah Webových Stránek Affiliate Partnera a udržovat Webové Stránky Affiliate Partnera aktuální a přesné. Affiliate Partner okamžitě opraví veškeré chyby nebo opomenutí na Webových Stránkách Affiliate Partnera a v informacích vztahujících se k Hotelům poté, co se o takových chybách dozví nebo o nich bude informován společností SANATORIUMS.

5. SANATORIUMS poskytne Affiliate Partnerovi jedinečný odkaz na zabezpečenou Webovou Stránku SANATORIUMS (dále jen „Zabezpečená Webová Stránka“), uživatelské jméno a heslo, které umožňuje Affiliate Partnerovi sledovat statistiky rezervací ubytování prostřednictvím Webových Stránek Affiliate Partnera a všechny relevantní informace o správě zpřístupněné společností SANATORIUMS online. Affiliate Partner bude chránit a zachová důvěrnost a zajistí bezpečné uložení uživatelského jména a hesla a nesdělí je nikomu jinému než těm, kteří potřebují přístup na Zabezpečený Web. Affiliate Partner bude neprodleně informovat SANATORIUMS o jakémkoli (podezřelém) porušení zabezpečení nebo nesprávném použití.

6. Affiliate partner souhlasí a bere na vědomí, že omezující úmluvy, záruky, závazky, povinnosti a omezení stanovená v této Smlouvě mají pro společnost SANATORIUMS zásadní význam, zejména z hlediska (i) její ochoty uzavřít tuto Smlouvu s Affiliate Partnerem a (přímo nebo nepřímo) zpřístupnit Službu, Obsah a práva duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS Affiliate Partnerovi, a (ii) ochrany dobré pověsti, produktu, služby a (tržní) reputace společnosti SANATORIUMS. Affiliate Partner dále souhlasí a bere na vědomí, že všechny úmluvy, závazky, záruky, garance a omezení stanovené v tomto bodě 4 musí (a) být Affiliate Partnerem neprodleně, řádně a pečlivě splněny.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Affiliate Partner bere na vědomí, že si SANATORIUMS a/nebo její poskytovatelé licencí ponechají vlastnictví všech práv, titulů a podílů na všech právech duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS nebo začleněných do webových stránek SANATORIUMS, včetně (avšak nikoliv výhradně) loga SANATORIUMS a Obsahu.

2. Affiliate Partner nebude (přímo nebo nepřímo) sdělovat, integrovat, zahrnovat, používat, kombinovat, využívat, začleňovat nebo jinak zpřístupňovat údaje z SANATORIUMS (nebo jakékoli jejich části) (a) spolu s vlastním obsahem a/nebo obsahem jakéhokoli konkurenta SANATORIUMS (včetně Hotelů) nebo (b) ve prospěch (i) sebe samotného (s výjimkou povolení Služby a Systému v souladu s podmínkami této Smlouvy), nebo (ii) jakékoli třetí strany (včetně jakéhokoli konkurenta SANATORIUMS a Hotelů) (ať už za účelem propagace, marketingu, odkazu na reklamu, propagaci, reklamu nebo jinak v zájmu takové strany), nebo (c) za jakýmkoli jiným účelem nebo jakýmkoli jiným způsobem a/nebo prostřednictvím platforem třetích stran, s výjimkou případů výslovně stanovených v této Smlouvě. Affiliate Partner nebude měnit, upravovat, doplňovat, zkreslovat, vytvářet odvozená a/nebo nová díla na základě a/nebo odvozená z údajů společnosti SANATORIUMS a údaje společnosti SANATORIUMS nebudou zahrnovat (přímý nebo nepřímý) odkaz, referenci nebo proklik na (webovou stránku) konkurenta SANATORIUMS (včetně Hotelů). Po ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy Affiliate Partner zničí, odstraní nebo na první žádost SANATORIUMS vrátí všechna data SANATORIUMS (včetně všech tištěných a papírových kopií).

3. Affiliate Partner tímto prohlašuje a zaručuje společnosti SANATORIUMS, že po dobu platnosti této Smlouvy disponuje všemi nezbytnými právy, vlastnickým právem, pravomocí a oprávněním vlastnit, provozovat a používat Webové Stránky Affiliate partnera (včetně příslušného názvu domény) a uvádět Odkaz na Webových Stránkách Affiliate Partnera; Webové Stránky Affiliate Partnera nebudou (a) porušovat pravidla pro spamování, veřejný pořádek a morálku, nebo (b) obsahovat jakýkoli nevhodný nebo nezákonný obsah, reference, materiál, informace, odkazy nebo bannery (např. pornografické nebo rasistické), hanlivá prohlášení, prvky, které porušují soukromí třetích stran nebo jsou nepřístojné, urážlivé či obscénní; Affiliate Partner je držitelem a splnil všechna povolení, licence a jiná vládní oprávnění nezbytná pro vedení, provádění a provozování svých činností a podnikání a Affiliate Partner je nezávislým dodavatelem pro všechny účely a ponese odpovědnost za své vlastní daně, sociální příspěvky a všechny ostatní daňové záležitosti.

4. Smluvní Strany rozumějí a souhlasí s tím, že při plnění této Smlouvy může každá smluvní Strana získat přístup k přímým nebo nepřímým důvěrným informacím druhé smluvní Strany, ať už před datem uzavření této Smlouvy nebo po něm, což jsou jakékoliv informace, které by rozumná v obchodu podnikající osoba považovala za důvěrné, včetně (mimo jiné) informací týkajících se obchodu, transakcí, informací týkajících se kurzu, parity a dostupnosti produktů, údajů o převodu, podmínek této Smlouvy, financí, záležitostí, klientů, dodavatelů, plány, návrhy, patentované produkty, software, včetně zdrojových kódů nebo obchodní tajemství a obchodní vyhlídky (dále jen „Důvěrné Informace“). S důvěrnými informacemi se zachází jako se soukromými a důvěrnými a nesdělují se žádné (třetí) straně, s výjimkou případů nutného sdělení zaměstnancům, úředníkům a zástupcům (dále jen „Oprávněné Osoby“), a to při zachování bezpečnost důvěrných informací, nebo proto, že to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jakýkoli vládní nebo regulační orgán.

5. Smluvní Strany vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění důvěrnosti a soukromí všech osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s touto Smlouvou a k ochraně před neoprávněným použitím nebo zveřejněním. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, souhlasí každá smluvní Strana s tím, že bude dodržovat příslušné zákony, pravidla a předpisy jurisdikce, podle níž je tato smluvní Strana zaregistrována (včetně (případně) právních předpisů členských států EU provádějících směrnice 95/46/ES, 2002/58/ES (ve znění pozdějších předpisů nebo nahrazení)) o zpracování osobních údajů a ochraně elektronického soukromí a obecném nařízení EU o ochraně údajů. Affiliate partner chápe a souhlasí s tím, že SANATORIUMS bude výhradně správcem všech osobních údajů shromážděných a dále zpracovávaných společností SANATORIUMS v souvislosti s touto Smlouvou. Affiliate Partner rozumí a souhlasí s tím, že SANATORIUMS bude zpracovávat veškeré osobní údaje shromážděné a související s Affiliate Partnerem a / nebo osobami jednajícími jeho jménem v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů SANATORIUMS pro obchodní partnery dostupným na www.sanatoriums.com. Affiliate Partner souhlasí s tím, že získal veškerý nezbytný souhlas ke shromažďování a používání osobních údajů ze strany SANATORIUMS v souvislosti se Smlovou týkající se jakékoli osoby jednající jménem Affiliate Partnera.

PROVIZE

1. SANATORIUMS zaplatí Affiliate Partnerovi za každou Uskutečněnou transakci provizi ve výši 40 % z Transakčního poplatku. Tato provize je výchozím nastavením, ale může být v průběhu trvání smlouvy měněna dle dohody mezi SANATORIUMS a Affiliate Partnerem.

2. SANATORIUMS provozuje a Affiliate Partner přijímá systém „samofakturace“ jakékoliv provize splatné Affiliate Partnerovi, kdy veškeré daňové doklady na základě této Smlouvy vystavuje pro obě Strany SANATORIUMS.

3. SANATORIUMS bude měsíčně vystavovat daňové doklady a následně hradit Affiliate Partnerovi provizi 14 dní po vystavení daňového dokladu, ledaže by částka provize splatné Affiliate Partnerovi v té době byla nižší než 50 EUR, v kterémžto případě SANATORIUMS bude mít právo odložit vystavení daňového dokladu i uskutečnění platby samotné až do měsíce, kdy je taková částka splatná nebo do doby, než si tuto částku vyžádá Affiliate Partner po ukončení této Smlouvy. Aby mohl být vystaven daňový doklad, musí Affiliate partner úplně vyplnit své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní.

4. Všechny platby provizí se realizují přímým bankovním převodem na bankovní účet určený Affiliate Partnerem. Partner je povinen v rámci své registrace nebo bez zbytečného odkladu po registraci uvést své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, nejpozději však do konce kalendářního roku, ve kterém provedl svoji registraci. Partner se zavazuje aktualizovat své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, vždy při jakékoliv změně, a to nejpozději do 3 dnů ode dne změny, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

5. SANATORIUMS je vždy oprávněna ukončit a pozastavit své (platební) závazky (včetně nabídky a povolení Služby), dokud nebude schopna Affiliate Partnera (včetně příslušných stran, které partnera vlastní a/nebo kontrolují) identifikovat a ověřit (prověřit).

6. V případě, že Partner nevyplnil nebo vadně vyplnil své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, tak se smluvní strany dohodly na tom, že takovéto porušení povinností Partnera, tedy uvést správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, znamená, že i když Partnerovi vznikne nárok na provizi za poslední kalendářní rok, ale SANATORIUMS z důvodu porušení Partnera uvést své správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní nebude schopna realizovat odeslání provize, tak se pro takovýto příklad smluvní strany dohodly na tom, že nárok na provizi za poslední kalendářní rok Partnerovi zaniká, a to k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nárok na provizi vznikl. Partner výslovně uvádí, že pro případ, kdy neuvede své správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní a SANATORIUMS nebude schopna realizovat odeslání provize, tak se pro takovýto příklad Partner vzdává svého nároku na provizi za poslední kalendářní rok, a to k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nárok na provizi vznikl.

7. Affiliate Partner souhlasí s tím, že SANATORIUMS je oprávněna změnit výši provize dle této Smlouvy, kdy odsouhlasení změny výše Provize dojde mezi Stranami prostřednictvím Zabezpečené Webové Stránky SANATORIUMS.

8. Systémy, knihy a záznamy společnosti SANATORIUMS (včetně Extranetu, faxů a/nebo e-mailů) se považují za přesvědčivé důkazy ohledně výše provize, kterou má Affiliate Partner podle této Smlouvy obdržet.

PLATNOST, UKONČENÍ A POZASTAVENÍ

1. Není-li dohodnuto jinak, uzavírá se tato Smlouva dnem jejího podpisu na dobu neurčitou. Podpisem je myšleno elektronický souhlas s těmito podmínkami.

2. Každá smluvní Strana může tuto Smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu s okamžitou účinností ukončit, a to písemným oznámením druhé smluvní Straně.

3. Každá smluvní Strana může tuto Smlouvu ve vztahu k druhé straně s okamžitou účinností a bez oznámení o neplnění ukončit nebo pozastavit, a to v následujících případech:

1. podstatného porušení jakékoli podmínky této Smlouvy druhou smluvní Stranou;
2. (podání žádosti) o úpadek nebo odkladu plateb (nebo podobného opatření) vůči druhé straně nebo
3. (přímé nebo nepřímé) změna kontroly ve vztahu k druhé smluvní Straně.

4. Po ukončení této smlouvy bude SANATORIUMS bude Affiliate Partnerovi nadále hradit veškeré dlužné provize po dobu 12 měsíců po datu ukončení, za předpokladu, že má SANATORIUMS správné kontaktní a bankovní údaje Affiliate Partnera během tohoto období. Pokud Affiliate Partner nepožádá o nevyplacenou provizi ve lhůtě 12 měsíců, bude to představovat účinné vzdání se práva Affiliate Parnera si tuto provizi nárokovat.

5. Po ukončení, a není-li stanoveno jinak, tato Smlouva zcela a úplně zaniká a přestává platit, aniž jsou tím dotčena práva a opravné prostředky smluvní Strany týkající se odškodnění nebo porušení této Smlouvy druhou smluvní Stranou.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Jednotlivé Strany tímto vzájemně prohlašují a zaručují, že po dobu platnosti této Smlouvy mají plnou pravomoc a oprávnění uzavírat a plnit své závazky podle této Smlouvy, podnikly veškeré obchodní kroky, které jsou požadovány k podpisu a plnění této Smlouvy, tato Smlouva představuje právní a závazné povinnosti jednotlivých Stran v souladu s jejími podmínkami.

2. Každá strana vynaloží své obchodně přiměřené úsilí k ochraně a zajištění svých webových stránek.

3. Žádná ze stran neposkytuje v souvislosti s předmětem této Smlouvy žádné prohlášení ani záruku, výslovnou ani předpokládanou, a tímto se zříká veškerých předpokládaných záruk, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel týkající se jejího předmětu.

4. Jakékoli oznámení nebo sdělení, které má být poskytnuto Affiliate Partnerovi podle této Smlouvy, bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Affiliate Parnerem v Registračním formuláři Affiliate Partnera nebo bude publikováno ve webovém rozhraní.

5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a porozumění smluvních stran s ohledem na její předmět a nahrazuje a je nadřazena všem předchozím dohodám, ujednáním, (nezávazným) nabídkám, závazkům nebo prohlášením týkající se jejího předmětu.

6. Žádná ze stran není oprávněna postoupit, převést, zatížit některá ze svých práv nebo povinností podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany, přičemž SANATORIUMS může postoupit, převést, zatížit kterékoli ze svých práv a/nebo povinností podle této Smlouvy (zcela nebo částečně nebo čas od času) vůči Affiliate Partnerovi bez předchozího písemného souhlasu Affiliate Partnera.

7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nezávazným, zůstávají smluvní Strany vázány všemi jejími ostatními ustanoveními. V takovém případě smluvní Strany nahradí neplatné nebo nezávazné ustanovení ustanoveními, která jsou platná a závazná a která mají v co největší míře podobný účinek jako neplatné nebo nezávazné ustanovení s ohledem na obsah a účel této Smlouvy.

8. Původní česká verze této Smlouvy mohla být přeložena do jiných jazyků. Přeložená verze této Smlouvy je pouze pomocným a administrativním překladem a Affiliate Partner nemůže z přeložené verze vyvozovat žádná práva. V případě sporu o obsahu nebo výkladu podmínek této Smlouvy nebo v případě konfliktu, dvojznačnosti, nekonzistence nebo rozporu mezi česká verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí této Smlouvy, bude platit česká jazyková verze, která bude nadřazená, rozhodující a závazná. V soudním řízení se použije česká verze. Česká verze vám může být zaslána na základě písemné žádosti. Affiliate Partner potvrzení své registrace a uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že se s českou verzí této Smlouvy seznámit a plně ji akceptuje.

9. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dokončením registrace Affiliate Partnera a přihlášením do partnerského program SANATORIUMS jako affiliate partner Affiliate Partner souhlasí, uznává, a přijímá podmínky této Smlouvy.

10. Affiliate Partner souhlasí s tím, že SANATORIUMS je oprávněna změnit podmínky této Smlouvy, kdy odsouhlasení změny o změně této Smlouvy dojde mezi Stranami prostřednictvím Zabezpečené Webové Stránky SANATORIUMS.

11. Tato smlouva se bude řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České republiky.

12. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo z ní vyplývající budou předloženy a řešeny výhradně příslušným soudem v České republice, a to věcně příslušným soudem v místě sídla SANATORIUMS.