Partnerprogramm sanatoriums.com

Eine einfache und bequeme Möglichkeit, Ihre Website zu monetarisieren und mit Reservierungen von Online- und Offline-Kunden Geld zu verdienen

Weiterlesen

Möchten Sie unser Partner werden?

Füllen Sie das Formular aus oder schreiben Sie an affiliate@sanatoriums.com

Provision 40 %

Der Partner erhält einen hohen festen Anteil an unseren Einnahmen, die durch das Partnerprogramm erzielt werden

Cookies werden für 30 Tage gespeichert

Der Partner erhält eine Provision, auch wenn der Kunde nach der Rückkehr zur Website Sanatoriums.com innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Klick eine Reservierung vornimmt

Die durchschnittlichen Einkauf beträgt 1500 €

Unsere Kunden buchen Kuraufenthalte für eine längere Zeit, wodurch der Partner mit jeder Reservierung ein hohes Einkommen erzielen kann

Beste Kurorten und Hotels

Wir arbeiten mit den besten Kurhäusern in medizinischen Kurorten zusammen und bieten unseren Kunden die günstigsten Buchungsbedingungen

Integrationstools

Zusätzlich zu den klassischen Backlinks können Partner Banner und Such-Widgets mit verschiedenen Funktionen auf der Website verwenden

Partner Unterstützung

Unsere Experten bringen Ihnen die Verwendung des Partnerprogramms bei und helfen Ihnen bei technischen oder arbeitsbezogenen Problemen.

Integrationstools

Integrieren Sie unsere Partnerprodukte in Ihre Website, um die Besucher zu einer Reservierung zu motivieren

VEREINBARUNG ÜBER EIN PARTNERSCHAFTSPROGRAMM

Originalversion der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (rechtsverbindlich)

Übersetzung der Originalbegriffe (nicht rechtsverbindlich)

REGISTRACÍ A PŘIHLÁŠENÍM DO AFFILIATE PARTNER PROGRAMU SANATORIUMS.COM JAKO AFFILIATE PARTNER OSOBA SOUHLASÍ, UZNÁVÁ, A PŘIJÍMÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY O AFFILIATE PARTNER PROGRAMU (DÁLE JEN „SMLOUVA“).

MEZI:

1. SANATORIUMS.COM s.r.o., IČ 031 04 681, se sídlem Libušina 2127/19,36001 Karlovy Vary, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, vložka C 30443, DIČ CZ03104681, na straně jedné (dále jen jako “SANATORIUMS”), a

2. AFFILITE PARTNEREM, jehož iniciály jsou uvedeny v registračním formuláři affiliate partnera (registrační formulář Affiliate Partnera) (dále jen „Affiliate Partner“).

PREAMBULE:

1. SANATORIUMS provozuje online rezervační systém Ubytování (dále jen „Systém“), jehož prostřednictvím mohou zúčastněné Ubytovací Jednotky (společně dále také jako „Hotely“, nebo jednotlivě jako „Hotel“) zpřístupnit své pokoje k rezervaci a prostřednictvím něhož si návštěvníci mohou v těchto Hotelech rezervovat ubytování (dále také jen jako „Služba“);

2. SANATORIUMS vede a využívá své vlastní webové stránky (dále jen „webové stránky SANATORIUMS“) a také poskytuje Službu a odkazy na Službu na webových stránkách třetích stran;

3. Affiliate partner vlastní, ovládá, hostuje a/nebo provozuje jednu nebo více internetových domén a webových stránek;

4. Affiliate partner a SANATORIUMS si přejí, aby Affiliate partner zpřístupnil Službu (přímo nebo nepřímo) svým zákazníkům a návštěvníkům webových stránek Affiliate partnera ve formě a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

SE DOHODLY TAKTO:

Smluvní Strany se dohodly na těchto definicích termínů užitých ve Smlouvě:

„Ubytování“ znamená jakoukoli formu ubytování, včetně mimo jiné hotelů, sanatorií, motelů, penzionů, hostelů, vil, apartmánů, rezortů, obytných domů a jakýkoliv jiný (druh) ubytování, pronájmu nebo noclehu (ať už jsou nebo nejsou k dispozici na webových stránkách SANATORIUMS).

„Affiliate partner“ znamená smluvní stranu, jejíž příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny v Registračním Formuláři Affiliate partnera nebo v detailu nastavení partnera po registraci.

„Registrační formulář Affiliate partnera“ znamená online přihlašovací a registrační formulář, který vyplní Affiliate partner.

"Webové stránky Affiliate Partnera“ znamenají webovou stránku vlastněnou, kontrolovanou, hostovanou a provozovanou Affiliate Partnerem, na níž bude Služba zpřístupněna a jejíž adresa URL je uvedena v Registračním Formuláři Affiliate Partnera.

„Black Hat“ (nazývaný také spamdexing) znamená jakýkoli pokus o přesměrování výsledků vyhledávání na konkrétní cílové stránky metodou nebo způsobem, který je v rozporu s předpisy pro spamování. Taktika Black Hat SEO zahrnuje: keyword stuffing (tapetování klíčovými slovy), skrytý text a odkazy, optimalizované vstupní stránky a podvodné optimalizační stránky pro zmatení vyhledávacích robotů, rámcové propojování a spamování blogových komentářů.

„Údaje společnosti SANATORIUMS“ znamenají práva duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS a Obsah, jak jsou poskytovány Affiliate Partnerovi na základě této Smlouvy, a takové další informace, které čas od času vlastní nebo používá společnost SANATORIUMS nebo které jsou začleněny nebo zahrnuty na webových stránkách SANATORIUMS nebo zpřístupněny prostřednictvím SANATORIUMS Affiliate Partnerovi (např. ceny a dostupnost).

„Webové stránky SANATORIUMS“ jsou webové stránky společnosti sanatoriums.com.

„Provize“ znamená částku v eurech (bez DPH), kterou SANATORIUMS zaplatí Affiliate Partnerovi za každou Uskutečněnou transakci, přičemž tato částka bude vyplacena Affiliate Partnerovi nezávisle na jakékoli platbě provedené příslušným hotelem společnosti SANATORIUMS.

„Údaje o zákazníkovi“ znamenají jméno Hosta a další soukromé informace Hosta.

„Správcem údajů“ se rozumí strana, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

„Host“ znamená návštěvníka webových stránek, který dokončil rezervaci hotelu prostřednictvím Služby.

„Hotel“ znamená jakékoli Ubytování dostupné na webových stránkách SANATORIUMS nebo jejich prostřednictvím.

„Právo duševního vlastnictví“ znamená jakýkoli patent, autorská práva, vynálezy, práva k databázi, právo k průmyslovému provedení, registrovaný návrh, ochrannou známku, obchodní název, značku, logo, servisní známku, know-how, užitný vzor, neregistrovaný návrh nebo případně jakoukoli žádost o jakékoli takové právo, know-how, obchodní jméno nebo název, doménové jméno (s jakoukoli doménou nejvyšší úrovně (kódem země), např..com, .nl, .fr, .eu) nebo jiná podobná práva nebo povinnost, ať už registrované nebo neregistrované nebo jiná práva průmyslového nebo duševního vlastnictví existující na jakémkoli území nebo jurisdikci na světě.

„Odkaz“ znamená vloženou ikonu, objekt, grafiku nebo text na webové stránce nebo v e-mailu, který se skládá z hypertextového ukazatele na URL adresu SANATORIUMS na webech Affiliate partnera. Odkaz také znamená vložený widget / produkt z nabídky produktů / widgetů, které si Affiliate Partner vygeneroval z portfolia nabízených produktů / widgetů.

„Uskutečněnými transakcemi“ se rozumí rezervace návštěvníka webových stránek Affiliate Parnera, který prostřednictvím připojení provedl rezervaci u Hotelu a kterážto rezervace vedla ke skutečnému poskytnutí ubytování, jak bylo potvrzeno Hotelem a společnosti SANATORIUMS.

„Strany“ znamená SANATORIUMS a Affiliate partnera (jednotlivě jako smluvní „Strana“).

„Transakční poplatek“ znamená poplatek, který obdrží SANATORIUMS od každého Hotelu za každou Uskutečněnou transakci.

„Webové stránky“ jsou webové stránky společnosti SANATORIUMS a jejích Affiliate Partnerů a Společností Affiliate Partnerů (včetně webových stránek Affiliate Parnera), na nichž je zpřístupněn produkt a služba společnosti SANATORIUMS.

ÚČEL TÉTO SMLOUVY

Účelem této Smlouvy není, a ani by nemělo být nic, co je zde nebo v jednotlivých ujednáních uvedeno, vykládáno jako vytvoření společného podniku typu joint venture nebo vztahu partnerů, partnerství, obchodního zastoupení nebo vztahu mezi zastupovaným a zástupcem (zmocnitelem a zmocněncem). Pokud se smluvní Strany nedohodnou písemně jinak, žádná z nich nesmí (i) uzavřít jakoukoli smlouvu nebo se zavázat třetím stranám jako zástupce druhé smluvní Strany nebo jejím jménem, (ii) popsat se nebo se prezentovat jako takový zástupce nebo jakýmkoli způsobem vystupovat jako takový zástupce nebo (iii) jednat jménem nebo zastupovat druhou smluvní Stranu jakýmkoli způsobem nebo za jakýmkoli účelem.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Po dobu platnosti této Smlouvy se smluvní Strany dohodly, že Službu zpřístupní společnost SANATORIUMS Affiliate Partnerovi, jak je uvedeno ve Registračním Formuláři Affiliate Partnera, podle struktury a nabídky Služby ze strany SANATORIUMS, a na webových stránkách. Služba bude zahrnovat zákaznické služby pro Hosty a v jejich prospěch. Affiliate partner je povinen neprodleně postoupit a/nebo předat všechny záležitosti týkající se služeb zákazníkům a dotazy týkající se Služby, (využití) rezervace (včetně jakékoli změny nebo zrušení rezervace), Hotelu a všech dalších souvisejících (platebních) záležitostí, stížnosti a dotazy přímo (zákaznickému středisku) společnosti SANATORIUMS a neposkytovat v tomto ohledu žádné další služby.

2. Affiliate Partner se zavazuje, že nepodnikne případně neopomene podniknout jakoukoliv akci, která by mohla ovlivnit vztah společnosti SANATORIUMS s Hotely dostupnými na webových stránkách SANATORIUMS. Partner se zavazuje, že nevyvolá ani neumožní nic, co by mohlo způsobit, že bude SANATORIUMS vyloučena z procesu rezervace jakéhokoliv Hotelu, navíc Affiliate Partner nebude negativně ani nepříznivě hovořit (tj. pomlouvat) ani komentovat (podnikání) SANATORIUMS a nebude přesvědčovat nebo se snažit přimět jakýkoliv Hotel k tomu, aby ukončil svou smlouvu nebo omezil jednání a obchodování s SANATORIUMS.

3. Affiliate Partner se zavazuje, že nebude komunikovat s žádným Hotelem ohledně (realizovaných) rezervací provedených prostřednictvím Systému nebo za účelem jakékoli zákaznické služby v souvislosti s takovými rezervacemi provedenými prostřednictvím Systému nebo realizovanými rezervacemi.

4. Affiliate Partner bude řádně a pečlivě udržovat a upravovat obsah Webových Stránek Affiliate Partnera a udržovat Webové Stránky Affiliate Partnera aktuální a přesné. Affiliate Partner okamžitě opraví veškeré chyby nebo opomenutí na Webových Stránkách Affiliate Partnera a v informacích vztahujících se k Hotelům poté, co se o takových chybách dozví nebo o nich bude informován společností SANATORIUMS.

5. SANATORIUMS poskytne Affiliate Partnerovi jedinečný odkaz na zabezpečenou Webovou Stránku SANATORIUMS (dále jen „Zabezpečená Webová Stránka“), uživatelské jméno a heslo, které umožňuje Affiliate Partnerovi sledovat statistiky rezervací ubytování prostřednictvím Webových Stránek Affiliate Partnera a všechny relevantní informace o správě zpřístupněné společností SANATORIUMS online. Affiliate Partner bude chránit a zachová důvěrnost a zajistí bezpečné uložení uživatelského jména a hesla a nesdělí je nikomu jinému než těm, kteří potřebují přístup na Zabezpečený Web. Affiliate Partner bude neprodleně informovat SANATORIUMS o jakémkoli (podezřelém) porušení zabezpečení nebo nesprávném použití.

6. Affiliate partner souhlasí a bere na vědomí, že omezující úmluvy, záruky, závazky, povinnosti a omezení stanovená v této Smlouvě mají pro společnost SANATORIUMS zásadní význam, zejména z hlediska (i) její ochoty uzavřít tuto Smlouvu s Affiliate Partnerem a (přímo nebo nepřímo) zpřístupnit Službu, Obsah a práva duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS Affiliate Partnerovi, a (ii) ochrany dobré pověsti, produktu, služby a (tržní) reputace společnosti SANATORIUMS. Affiliate Partner dále souhlasí a bere na vědomí, že všechny úmluvy, závazky, záruky, garance a omezení stanovené v tomto bodě 4 musí (a) být Affiliate Partnerem neprodleně, řádně a pečlivě splněny.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Affiliate Partner bere na vědomí, že si SANATORIUMS a/nebo její poskytovatelé licencí ponechají vlastnictví všech práv, titulů a podílů na všech právech duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS nebo začleněných do webových stránek SANATORIUMS, včetně (avšak nikoliv výhradně) loga SANATORIUMS a Obsahu.

2. Affiliate Partner nebude (přímo nebo nepřímo) sdělovat, integrovat, zahrnovat, používat, kombinovat, využívat, začleňovat nebo jinak zpřístupňovat údaje z SANATORIUMS (nebo jakékoli jejich části) (a) spolu s vlastním obsahem a/nebo obsahem jakéhokoli konkurenta SANATORIUMS (včetně Hotelů) nebo (b) ve prospěch (i) sebe samotného (s výjimkou povolení Služby a Systému v souladu s podmínkami této Smlouvy), nebo (ii) jakékoli třetí strany (včetně jakéhokoli konkurenta SANATORIUMS a Hotelů) (ať už za účelem propagace, marketingu, odkazu na reklamu, propagaci, reklamu nebo jinak v zájmu takové strany), nebo (c) za jakýmkoli jiným účelem nebo jakýmkoli jiným způsobem a/nebo prostřednictvím platforem třetích stran, s výjimkou případů výslovně stanovených v této Smlouvě. Affiliate Partner nebude měnit, upravovat, doplňovat, zkreslovat, vytvářet odvozená a/nebo nová díla na základě a/nebo odvozená z údajů společnosti SANATORIUMS a údaje společnosti SANATORIUMS nebudou zahrnovat (přímý nebo nepřímý) odkaz, referenci nebo proklik na (webovou stránku) konkurenta SANATORIUMS (včetně Hotelů). Po ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy Affiliate Partner zničí, odstraní nebo na první žádost SANATORIUMS vrátí všechna data SANATORIUMS (včetně všech tištěných a papírových kopií).

3. Affiliate Partner tímto prohlašuje a zaručuje společnosti SANATORIUMS, že po dobu platnosti této Smlouvy disponuje všemi nezbytnými právy, vlastnickým právem, pravomocí a oprávněním vlastnit, provozovat a používat Webové Stránky Affiliate partnera (včetně příslušného názvu domény) a uvádět Odkaz na Webových Stránkách Affiliate Partnera; Webové Stránky Affiliate Partnera nebudou (a) porušovat pravidla pro spamování, veřejný pořádek a morálku, nebo (b) obsahovat jakýkoli nevhodný nebo nezákonný obsah, reference, materiál, informace, odkazy nebo bannery (např. pornografické nebo rasistické), hanlivá prohlášení, prvky, které porušují soukromí třetích stran nebo jsou nepřístojné, urážlivé či obscénní; Affiliate Partner je držitelem a splnil všechna povolení, licence a jiná vládní oprávnění nezbytná pro vedení, provádění a provozování svých činností a podnikání a Affiliate Partner je nezávislým dodavatelem pro všechny účely a ponese odpovědnost za své vlastní daně, sociální příspěvky a všechny ostatní daňové záležitosti.

4. Smluvní Strany rozumějí a souhlasí s tím, že při plnění této Smlouvy může každá smluvní Strana získat přístup k přímým nebo nepřímým důvěrným informacím druhé smluvní Strany, ať už před datem uzavření této Smlouvy nebo po něm, což jsou jakékoliv informace, které by rozumná v obchodu podnikající osoba považovala za důvěrné, včetně (mimo jiné) informací týkajících se obchodu, transakcí, informací týkajících se kurzu, parity a dostupnosti produktů, údajů o převodu, podmínek této Smlouvy, financí, záležitostí, klientů, dodavatelů, plány, návrhy, patentované produkty, software, včetně zdrojových kódů nebo obchodní tajemství a obchodní vyhlídky (dále jen „Důvěrné Informace“). S důvěrnými informacemi se zachází jako se soukromými a důvěrnými a nesdělují se žádné (třetí) straně, s výjimkou případů nutného sdělení zaměstnancům, úředníkům a zástupcům (dále jen „Oprávněné Osoby“), a to při zachování bezpečnost důvěrných informací, nebo proto, že to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jakýkoli vládní nebo regulační orgán.

5. Smluvní Strany vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění důvěrnosti a soukromí všech osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s touto Smlouvou a k ochraně před neoprávněným použitím nebo zveřejněním. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, souhlasí každá smluvní Strana s tím, že bude dodržovat příslušné zákony, pravidla a předpisy jurisdikce, podle níž je tato smluvní Strana zaregistrována (včetně (případně) právních předpisů členských států EU provádějících směrnice 95/46/ES, 2002/58/ES (ve znění pozdějších předpisů nebo nahrazení)) o zpracování osobních údajů a ochraně elektronického soukromí a obecném nařízení EU o ochraně údajů. Affiliate partner chápe a souhlasí s tím, že SANATORIUMS bude výhradně správcem všech osobních údajů shromážděných a dále zpracovávaných společností SANATORIUMS v souvislosti s touto Smlouvou. Affiliate Partner rozumí a souhlasí s tím, že SANATORIUMS bude zpracovávat veškeré osobní údaje shromážděné a související s Affiliate Partnerem a / nebo osobami jednajícími jeho jménem v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů SANATORIUMS pro obchodní partnery dostupným na www.sanatoriums.com. Affiliate Partner souhlasí s tím, že získal veškerý nezbytný souhlas ke shromažďování a používání osobních údajů ze strany SANATORIUMS v souvislosti se Smlovou týkající se jakékoli osoby jednající jménem Affiliate Partnera.

PROVIZE

1. SANATORIUMS zaplatí Affiliate Partnerovi za každou Uskutečněnou transakci provizi ve výši 40 % z Transakčního poplatku. Tato provize je výchozím nastavením, ale může být v průběhu trvání smlouvy měněna dle dohody mezi SANATORIUMS a Affiliate Partnerem.

2. SANATORIUMS provozuje a Affiliate Partner přijímá systém „samofakturace“ jakékoliv provize splatné Affiliate Partnerovi, kdy veškeré daňové doklady na základě této Smlouvy vystavuje pro obě Strany SANATORIUMS.

3. SANATORIUMS bude měsíčně vystavovat daňové doklady a následně hradit Affiliate Partnerovi provizi 14 dní po vystavení daňového dokladu, ledaže by částka provize splatné Affiliate Partnerovi v té době byla nižší než 50 EUR, v kterémžto případě SANATORIUMS bude mít právo odložit vystavení daňového dokladu i uskutečnění platby samotné až do měsíce, kdy je taková částka splatná nebo do doby, než si tuto částku vyžádá Affiliate Partner po ukončení této Smlouvy. Aby mohl být vystaven daňový doklad, musí Affiliate partner úplně vyplnit své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní.

4. Všechny platby provizí se realizují přímým bankovním převodem na bankovní účet určený Affiliate Partnerem. Partner je povinen v rámci své registrace nebo bez zbytečného odkladu po registraci uvést své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, nejpozději však do konce kalendářního roku, ve kterém provedl svoji registraci. Partner se zavazuje aktualizovat své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, vždy při jakékoliv změně, a to nejpozději do 3 dnů ode dne změny, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

5. SANATORIUMS je vždy oprávněna ukončit a pozastavit své (platební) závazky (včetně nabídky a povolení Služby), dokud nebude schopna Affiliate Partnera (včetně příslušných stran, které partnera vlastní a/nebo kontrolují) identifikovat a ověřit (prověřit).

6. V případě, že Partner nevyplnil nebo vadně vyplnil své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, tak se smluvní strany dohodly na tom, že takovéto porušení povinností Partnera, tedy uvést správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, znamená, že i když Partnerovi vznikne nárok na provizi za poslední kalendářní rok, ale SANATORIUMS z důvodu porušení Partnera uvést své správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní nebude schopna realizovat odeslání provize, tak se pro takovýto příklad smluvní strany dohodly na tom, že nárok na provizi za poslední kalendářní rok Partnerovi zaniká, a to k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nárok na provizi vznikl. Partner výslovně uvádí, že pro případ, kdy neuvede své správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní a SANATORIUMS nebude schopna realizovat odeslání provize, tak se pro takovýto příklad Partner vzdává svého nároku na provizi za poslední kalendářní rok, a to k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nárok na provizi vznikl.

7. Affiliate Partner souhlasí s tím, že SANATORIUMS je oprávněna změnit výši provize dle této Smlouvy, kdy odsouhlasení změny výše Provize dojde mezi Stranami prostřednictvím Zabezpečené Webové Stránky SANATORIUMS.

8. Systémy, knihy a záznamy společnosti SANATORIUMS (včetně Extranetu, faxů a/nebo e-mailů) se považují za přesvědčivé důkazy ohledně výše provize, kterou má Affiliate Partner podle této Smlouvy obdržet.

PLATNOST, UKONČENÍ A POZASTAVENÍ

1. Není-li dohodnuto jinak, uzavírá se tato Smlouva dnem jejího podpisu na dobu neurčitou. Podpisem je myšleno elektronický souhlas s těmito podmínkami.

2. Každá smluvní Strana může tuto Smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu s okamžitou účinností ukončit, a to písemným oznámením druhé smluvní Straně.

3. Každá smluvní Strana může tuto Smlouvu ve vztahu k druhé straně s okamžitou účinností a bez oznámení o neplnění ukončit nebo pozastavit, a to v následujících případech:

1. podstatného porušení jakékoli podmínky této Smlouvy druhou smluvní Stranou;
2. (podání žádosti) o úpadek nebo odkladu plateb (nebo podobného opatření) vůči druhé straně nebo
3. (přímé nebo nepřímé) změna kontroly ve vztahu k druhé smluvní Straně.

4. Po ukončení této smlouvy bude SANATORIUMS bude Affiliate Partnerovi nadále hradit veškeré dlužné provize po dobu 12 měsíců po datu ukončení, za předpokladu, že má SANATORIUMS správné kontaktní a bankovní údaje Affiliate Partnera během tohoto období. Pokud Affiliate Partner nepožádá o nevyplacenou provizi ve lhůtě 12 měsíců, bude to představovat účinné vzdání se práva Affiliate Parnera si tuto provizi nárokovat.

5. Po ukončení, a není-li stanoveno jinak, tato Smlouva zcela a úplně zaniká a přestává platit, aniž jsou tím dotčena práva a opravné prostředky smluvní Strany týkající se odškodnění nebo porušení této Smlouvy druhou smluvní Stranou.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Jednotlivé Strany tímto vzájemně prohlašují a zaručují, že po dobu platnosti této Smlouvy mají plnou pravomoc a oprávnění uzavírat a plnit své závazky podle této Smlouvy, podnikly veškeré obchodní kroky, které jsou požadovány k podpisu a plnění této Smlouvy, tato Smlouva představuje právní a závazné povinnosti jednotlivých Stran v souladu s jejími podmínkami.

2. Každá strana vynaloží své obchodně přiměřené úsilí k ochraně a zajištění svých webových stránek.

3. Žádná ze stran neposkytuje v souvislosti s předmětem této Smlouvy žádné prohlášení ani záruku, výslovnou ani předpokládanou, a tímto se zříká veškerých předpokládaných záruk, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel týkající se jejího předmětu.

4. Jakékoli oznámení nebo sdělení, které má být poskytnuto Affiliate Partnerovi podle této Smlouvy, bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Affiliate Parnerem v Registračním formuláři Affiliate Partnera nebo bude publikováno ve webovém rozhraní.

5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a porozumění smluvních stran s ohledem na její předmět a nahrazuje a je nadřazena všem předchozím dohodám, ujednáním, (nezávazným) nabídkám, závazkům nebo prohlášením týkající se jejího předmětu.

6. Žádná ze stran není oprávněna postoupit, převést, zatížit některá ze svých práv nebo povinností podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany, přičemž SANATORIUMS může postoupit, převést, zatížit kterékoli ze svých práv a/nebo povinností podle této Smlouvy (zcela nebo částečně nebo čas od času) vůči Affiliate Partnerovi bez předchozího písemného souhlasu Affiliate Partnera.

7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nezávazným, zůstávají smluvní Strany vázány všemi jejími ostatními ustanoveními. V takovém případě smluvní Strany nahradí neplatné nebo nezávazné ustanovení ustanoveními, která jsou platná a závazná a která mají v co největší míře podobný účinek jako neplatné nebo nezávazné ustanovení s ohledem na obsah a účel této Smlouvy.

8. Původní česká verze této Smlouvy mohla být přeložena do jiných jazyků. Přeložená verze této Smlouvy je pouze pomocným a administrativním překladem a Affiliate Partner nemůže z přeložené verze vyvozovat žádná práva. V případě sporu o obsahu nebo výkladu podmínek této Smlouvy nebo v případě konfliktu, dvojznačnosti, nekonzistence nebo rozporu mezi česká verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí této Smlouvy, bude platit česká jazyková verze, která bude nadřazená, rozhodující a závazná. V soudním řízení se použije česká verze. Česká verze vám může být zaslána na základě písemné žádosti. Affiliate Partner potvrzení své registrace a uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že se s českou verzí této Smlouvy seznámit a plně ji akceptuje.

9. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dokončením registrace Affiliate Partnera a přihlášením do partnerského program SANATORIUMS jako affiliate partner Affiliate Partner souhlasí, uznává, a přijímá podmínky této Smlouvy.

10. Affiliate Partner souhlasí s tím, že SANATORIUMS je oprávněna změnit podmínky této Smlouvy, kdy odsouhlasení změny o změně této Smlouvy dojde mezi Stranami prostřednictvím Zabezpečené Webové Stránky SANATORIUMS.

11. Tato smlouva se bude řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České republiky.

12. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo z ní vyplývající budou předloženy a řešeny výhradně příslušným soudem v České republice, a to věcně příslušným soudem v místě sídla SANATORIUMS.

DURCH REGISTRIERUNG UND AUTORISIERTE ANMELDUNG FÜR DAS VERBUNDENE PARTNERSCHAFTSPROGRAMM AUF DER WEBSITE SANATORIUMS.COM ALS PARTNER STIMMT DIE PERSON DER ANWENDUNG ZU (IM FOLGENDEN: “VERTRAG”).

ZWISCHEN:

1. LLC "SANATORIUMS.COM", Registriernummer 031 04 681, rechtliche Adresse: Libušina 2127/19, 360 01 Karlovy Vary, Tschechische Republik, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Pilsen, Abschnitt C 30443, Steuernummer CZ03104681 einerseits (im Folgenden "SANATORIUMS") und

2. AFFILIATE-PARTNER deren Details im Registrierungsformular des Affiliate-Partners (Registrierungsformular des Affiliate-Partners) (im Folgenden „Affiliate-Partner“) angegeben sind.

PRÄAMBEL:

1. "SANATORIUMS" betreibt ein Online-Buchungssystem für Unterkünfte (im Folgenden "System"), über das teilnehmende Unterkünfte (im Folgenden als "Hotels" oder "Hotel" bezeichnet) ihre Zimmer zur Buchung bereitstellen können und über das Website-Besucher dies Unterkunft in diesen Hotels buchen können (im Folgenden "Service");

2. "SANATORIUMS" betreibt und nutzt seine eigene Website (im Folgenden "SANATORIUMS-Website") und stellt den Dienst und Links zum Dienst auch auf Websites Dritter bereit.

3. Affiliate-Partner besitzt, kontrolliert, hostet und /oder betreibt eine oder mehrere Internetdomänen und -seiten.

4. Affiliate-Partner und SANATORIUMS möchten, dass der Affiliate-Partner seinen Kunden und Besuchern (direkt oder indirekt) Zugang zum Service auf der Website des Partners in der Form und zu den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen gewährt.

DIE PARTEIEN VEREINBAREN:

Die Parteien haben folgende Definitionen der in der Vereinbarung verwendeten Begriffe vereinbart:

"Unterkunft" bezeichnet jede Form von Unterkunft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hotels, Kurhotels, Sanatorien, Motels, Pensionen, Villen, Apartments, Resorts, Wohngebäude und andere (Arten von) Unterkünften, Vermietungen oder Übernachtungen (unabhängig davon, ob diese verfügbar sind oder nicht auf Website "SANATORIUMS").

"Affiliate-Partner" bezeichnet den Vertragspartner, dessen Kontaktinformationen im Registrierungsformular für Affiliate-Partner oder in den detaillierten Partner Einstellungen nach der Registrierung angegeben sind.

„Affiliate-Partner Anmeldeformular“ bezeichnet das Online-Anmelde- und Registrierungsformular, das der Partner ausfüllt.

"Affiliate-Partner-Site" bezeichnet eine Internetseite, die einem Affiliate-Partner gehört, von diesem kontrolliert, gehostet und betrieben wird und auf der der "Service" verfügbar sein wird und dessen URL im Registrierungsformular für Affiliate-Partner angegeben ist.

"Black Hat" (auch als Spamdexing bezeichnet) bezeichnet jeden Versuch, Suchergebnisse auf eine Weise oder Weise auf eine bestimmte Zielwebsite umzuleiten, die den Anti-Spam-Richtlinien widerspricht. Zu den SEO-Taktiken von Black Hat gehören: Keyword-Füllung, versteckter Text und Links, optimierte Zielseiten und betrügerisch optimierte Seiten, um Suchmaschinen-Crawler zu stören, Frame-Links und Blog-Kommentar-Spam.

"Daten von SANATORIUMS" sind die geistigen Eigentumsrechte und Inhalte von SANATORIUMS, die dem Affiliate-Partner im Rahmen dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, sowie zusätzliche Informationen, die von Zeit zu Zeit von SANATORIUMS verwendet werden oder deren Eigentümer SANATORIUMS ist oder die sich auf der SANATORIUMS-Website befinden oder die über SANATORIUMS erhältlich für Affiliate-Partner ist (z.B. Preise und Verfügbarkeit).

"SANATORIUMS-Website" bezeichnet die Website sanatoriums.com.

„Provisionsgebühr“ bezeichnet den Betrag in EURO (ohne Mehrwertsteuer), den SANATORIUMS für jede durchgeführte Transaktion an den Affiliate-Partner zahlt, und dieser Betrag wird an den Partner gezahlt, unabhängig davon, ob das jeweilige Hotel an SANATORIUMS gezahlt hat.

„Kundendaten" bezeichnet den Namen des Gastes und andere persönliche Informationen über den Gast.

"Datenverantwortlicher" bezeichnet die Partei, die den Zweck und die Mittel zur Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt.

"Gast" bezeichnet einen Website-Besucher, der über den Service eine Hotelreservierung vorgenommen hat.

"Hotel" bezeichnet jede Art von Unterkunft, die auf oder über die SANATORIUMS-Website verfügbar ist.

"Recht an geistigem Eigentum" bezeichnet alle Patente, Urheberrechte, Erfindungen, Datenbankrechte, Rechte an Industriedesign, eingetragenes Design, Marke, Handelsname, Marke, Logo, Dienstleistungsmarke, Know-how, Verbraucher Design, nicht eingetragenes Design oder jede Anwendung für ein solches Recht, einen Handelsnamen oder eine Marke, einen Domainnamen (mit einer Top-Level-Domain (Ländercode), z. B. com, .nl, .fr, .eu) oder andere ähnliche Rechte oder registrierte oder nicht registrierte Pflichten oder andere industrielle oder geistige Rechte, die in einem Gebiet und in einer Gerichtsbarkeit der Welt bestehen.

"Link" bezeichnet ein eingebettetes Symbol, Objekt, Grafiken oder Text auf einer Website oder E-Mail, das aus einem Hypertext-Link zur SANATORIUMS-URL auf den Websites des Partner besteht. Link bedeutet auch ein eingebettetes Widget/ Produkt aus einem Produkt-/ Widget-Angebot, das ein Partner aus einem Portfolio angebotener Produkte/ Widgets erstellt hat.

"Abgeschlossene Transaktionen" bezeichnet eine Reservierung, die von einem Besucher der Website des Partnerunternehmens vorgenommen wurde, der über die Verbindung eine Buchung im Hotel vorgenommen hat. Diese Buchung führte zur tatsächlichen Bereitstellung von Unterkünften, die vom Hotel und SANATORIUMS bestätigt wurde.

"Parteien" bezeichnet SANATORIUMS und den Affiliate-Partner (einzeln als vertragliche "Partei" bezeichnet).

"Transaktionsgebühr" bezeichnet die Gebühr, die SANATORIUMS von jedem Hotel für jede durchgeführte Transaktion erhält.

"Website" bezeichnet die Websites von SANATORIUMS und ihren Affiliate-Partner (einschließlich der Website des Affiliate-Partners), auf denen das Produkt und die Dienstleistung von SANATORIUMS verfügbar sind.

ZWECK DIESER VEREINBARUNG

Der Zweck dieser Vereinbarung ist nichts und sollte nichts sein, was hier oder in separaten Vereinbarungen als Gründung eines Joint Ventures oder einer Beziehung von Parteien, Partnerschaften, Vertriebsmitarbeitern oder der Beziehung zwischen dem vertretenen und dem Vertreter (Auftraggeber und Vertreter) interpretiert wird. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben, darf keiner von ihnen (i) als Vertreter oder im Namen der anderen Vertragspartei einen Vertrag abschließen oder Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehen, (ii) beschreiben oder sich als solcher Vertreter zu vertreten oder in irgendeiner Weise als solcher Vertreter zu handeln oder (iii) im Namen einer anderen Vertragspartei in irgendeiner Weise oder zu irgendeinem Zweck zu handeln oder diese zu vertreten.

GEGENSTAND DES VERTRAGES

1. Während der Laufzeit dieser Vereinbarung haben die Vertragsparteien vereinbart, dass SANATORIUMS dem Affiliate-Partner Zugang zum Service gewährt, wie im Registrierungsformular des Affiliate-Partners angegeben, entsprechend der Struktur und dem Angebot des Service und auf der Website. Der Service beinhaltet den Kundenservice für Gäste in ihrem Interesse. Der Affiliate-Partner ist verpflichtet, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Kundenservice und Fragen zum Service, zur (Nutzung von) Reservierungen (einschließlich etwaiger Änderungen oder Stornierungen von Reservierungen), zum Hotel und zu allen anderen relevanten (Zahlungs-) Fragen, Beschwerden und Anfragen direkt weiterzuleiten und / oder zu übermitteln ( Kundencenter) an SANATORIUMS und bieten diesbezüglich keine zusätzlichen Dienstleistungen an.

2. Der Affiliate-Partner verpflichtet sich, keine Maßnahmen zu ergreifen oder zu ergreifen, die die Beziehung von SANATORIUMS zu den auf der SANATORIUMS-Website verfügbaren Hotels beeinträchtigen könnten. Der Affiliate-Partner verpflichtet sich, nicht zu provozieren oder nichts zuzulassen, was zum Ausschluss von SANATORIUMS aus dem Buchungsprozess eines Hotels führen könnte. Darüber hinaus wird der Affiliate-Partner die Geschäftsaktivitäten von SANATORIUMS nicht negativ bewerten oder kommentieren. Und der Affiliate-Partner wird kein Hotel davon überzeugen oder versuchen, es zu veranlassen, seinen Vertrag zu kündigen oder seine Verhandlungen oder Geschäftsbeziehungen mit SANATORIUMS einzuschränken.

3. Der Affiliate-Partner verpflichtet sich, kein Hotel bezüglich (abgeschlossener) Buchungen über das System zum Zweck eines Kundenservices oder bei andere Fragen im Zusammenhang mit der Reservierung zu kontaktieren.

4. Der Affiliate-Partner wird den Inhalt der Website des Partners sorgfältig pflegen und bearbeiten und die Website des Affiliate-Partner auf dem neuesten Stand und genau halten. Der Affiliate-Partner wird alle Fehler oder Ungenauigkeiten auf der Website des Partnerpartners und in den Informationen zu den Hotels unverzüglich beseitigen, sobald er von solchen Fehlern erfährt oder von SANATORIUMS darüber informiert wird.

5. SANATORIUMS stellt dem Affiliate-Partner zur Verfügung einen eindeutigen Link zu einer sicheren SANATORIUMS-Website (im Folgenden „sichere Website“) einen Benutzernamen und ein Passwort, mit denen der Affiliate-Partner die Buchung Statistiken für Unterkünfte über die Affiliate-Partner-Website und alle relevanten Verwaltungsinformationen verfolgen kann, die von SANATORIUMS online zur Verfügung gestellt werden. Der Affiliate-Partner schützt und pflegt die Vertraulichkeit und sichere Speicherung des Benutzernamens und des Passworts und gibt diese nur an diejenigen weiter, die Zugriff auf die sichere Website benötigen. Der Affiliate-Partner wird SANATORIUMS unverzüglich über (verdächtige) Sicherheitsverletzungen oder Missbrauch informieren.

6. Der Affiliate-Partner erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Vereinbarung festgelegten einschränkenden Vereinbarungen, Garantien, Verpflichtungen und Beschränkungen für SANATORIUMS von grundlegender Bedeutung sind, insbesondere im Hinblick auf (i) seine Bereitschaft, diese Vereinbarung mit dem Affiliate-Partner abzuschließen und (direkt oder indirekt) bereitzustellen Zugriff auf die Service-, Inhalts- und Rechte an geistigem Eigentum von SANATORIUMS Affiliate Partner und (ii) Schutz des guten Rufs, des Produkts, des Service und des (Markt-) Rufs von SANATORIUMS. Der Affiliate-Partner stimmt ferner zu und erkennt an, dass alle in dieser Klausel 4 aufgeführten Vereinbarungen, Verpflichtungen, Garantien und Einschränkungen (a) vom Affiliate-Affiliate unverzüglich, ordnungsgemäß und sorgfältig ausgeführt werden müssen.

RECHTE UND VERPFLICHTUNGEN DER PARTEIEN

1. Der Affiliate-Partner erkennt an, dass SANATORIUMS und / oder seine lizenzierten Partner das Eigentum an allen Rechten, Namen und Anteilen an allen Rechten an geistigem Eigentum von SANATORIUMS sowie an der SANATORIUMS-Website behalten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) des SANATORIUMS-Logos und Inhalt.

2. Der Affiliate-Partner wird die Daten der SANATORIUMS-Website (oder eines Teils davon) (a) nicht (direkt oder indirekt) offenlegen, integrieren, einschließen, verwenden, kombinieren, betreiben, integrieren oder auf andere Weise Zugriff auf die Daten der SANATORIUMS-Website (oder eines Teils davon) zusammen mit ihren eigenen Inhalten und / oder Inhalten von solchen gewähren entweder ein Wettbewerber von SANATORIUMS (einschließlich Hotels) oder (b) zugunsten von (I) sich selbst (ausser den Service gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung) oder (II) eines Dritten (einschließlich eines Wettbewerbers von SANATORIUMS und Hotels), sei es für Werbung, Marketing, Verknüpfung mit Werbung oder auf andere Weise im Interesse einer solchen Partei oder (c) für einen anderen Zweck oder auf andere Weise und / oder über Plattformen Dritter mit Ausnahme der in dieser Vereinbarung ausdrücklich vorgesehenen Fälle. Der Affiliate-Partner wird keine abgeleiteten und / oder neuen Dienste basierend auf und / oder in Form von abgeleiteten Daten von SANATORIUMS ändern, modifizieren, ergänzen, verzerren, erstellen und Daten von SANATORIUMS enthalten keine (direkten oder indirekten) Links, Verweise oder Angaben auf die Website eines Mitbewerbers SANATORIUMS (einschließlich Hotels). Bei Beendigung oder nach Ablauf dieser Vereinbarung wird der Affiliate-Partner alle SANATORIUMS-Daten (einschließlich aller gedruckten und Papierkopien) zerstören, löschen oder auf erste Anfrage von SANATORIUMS zurückgeben.

3. Der Affiliate-Partner erklärt und garantiert SANATORIUMS hiermit, dass er während der gesamten Laufzeit dieser Vereinbarung über alle erforderlichen Eigentumsrechte und Befugnisse verfügt, um die Website des Affiliate-Partners (einschließlich des entsprechenden Domainnamens) zu verwalten und zu nutzen und Links auf der Website des Affiliate-Partners zu hinterlassen. Die Affiliate-Partner Website wird nicht (a) gegen Spam-Gesetze, die öffentliche Ordnung oder die Moral verstoßen oder (b) unangemessene oder illegale Inhalte, Materialien, Informationen, Links oder Banner (wie pornografische oder rassistische) oder anstößige Aussagen enthalte, die die Privatsphäre Dritter verletzen oder die unangemessen, anstößig oder obszön sind. Der Affiliate-Partner ist der Eigentümer der Website des Affiliate-Partners, verfügt über die erforderlichen Lizenzen und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, die für die Durchführung, Implementierung und Funktionsweise seiner Aktivitäten und Geschäfte erforderlich sind. Der Affiliate-Partner ist ein unabhängiger Auftragnehmer für alle Aufgaben und für deren Steuern, Sozialabgaben und alle anderen Steuerangelegenheiten verantwortlich.

4. Die Vertragsparteien verstehen und vereinbaren, dass jede Vertragspartei bei der Erfüllung dieser Vereinbarung direkt oder indirekt Zugang zu den vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei der Vereinbarung erhalten kann, unabhängig davon, ob es sich um das Datum des Abschlusses dieser Vereinbarung handelt oder um Informationen, die objektiv als vertraulich angesehen werden können, einschließlich (unter anderem) Informationen in Bezug auf Geschäfte, Transaktionen, Informationen zu Transaktionen und Produktverfügbarkeit, Daten zu Übertragungen, die Bedingungen dieser Vereinbarung, zu Finanzen, Angelegenheiten, Kunden, Lieferanten, Plänen, Projekten, proprietären Produkten, Software, einschließlich Quellcodes, Geschäftsgeheimnissen und Entwicklungsperspektiven (im Folgenden "Vertrauliche Informationen"). Vertrauliche Informationen gelten als privat und geheim und unterliegen keiner Weitergabe an Dritte, außer in den Fällen, in denen es erforderlich ist, diese Informationen Mitarbeitern, Beamten und Behörden (im Folgenden als "autorisierte Personen" bezeichnet) zur Verfügung zu stellen, nur unter Wahrung der Sicherheit vertraulicher Informationen oder wie gesetzlich, gerichtlich oder von einer Regierung oder Aufsichtsbehörde vorgeschrieben.

5. Die Vertragsparteien werden wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Vertraulichkeit und Geheimhaltung aller im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Vereinbarung verarbeiteten personenbezogenen Daten zu wahren und sie vor unbefugter Verwendung oder Offenlegung zu schützen. Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, verpflichtet sich jede Vertragspartei, die einschlägigen Gesetze, Regeln und Vorschriften der Gerichtsbarkeit einzuhalten, in der diese Vertragspartei registriert ist (einschließlich (insbesondere) der Gesetze der Mitgliedstaaten, die die Richtlinien 95/46/ES anwenden, 2002/58/ES (in einer späteren Version oder in einer neuen Ausgabe)) über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der elektronischen Privatsphäre sowie die allgemeinen EU-Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten. Der Affiliate-Partner versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass SANATORIUMS der alleinige Administrator aller von SANATORIUMS im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Vereinbarung gesammelten und weiterverarbeiteten personenbezogenen Daten ist. Der Affiliate-Partner versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass SANATORIUMS alle mit dem Affiliate-Partner und/ oder mit Personen, die in seinem Namen handeln, gesammelten und verbundenen persönlichen Daten gemäß der auf der Website www.sanatoriums.com veröffentlichten Datenschutzerklärung für Geschäftspartner verarbeitet. Der Affiliate-Partner erklärt sich damit einverstanden, dass er die erforderliche Zustimmung zur Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten von SANATORIUMS im Zusammenhang mit der Ausführung des Vertrags in Bezug auf Personen erhalten hat, die im Namen des Affiliate-Partner handeln.

VERGÜTUNG DER KOMMISSION

1. SANATORIUMS zahlt dem Affiliate-Partner eine Provision in Höhe von 40% der Transaktionsgebühr für jede abgeschlossene Transaktion. Diese Provision ist grundlegend und kann während der Laufzeit der Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen zwischen SANATORIUMS und dem Affiliate-Partner geändert werden

2. SANATORIUMS unterhält und der Affiliate-Partner akzeptiert das “System der Selbstabrechnung” aller an den Affiliate-Partner zu zahlenden Provisionen, in dem alle Steuerdokumente gemäß dieser Vereinbarung von SANATORIUMS für beide Parteien erstellt werden.

3. SANATORIUMS erstellt monatlich Steuerdokumente und zahlt dem Affiliate-Partner innerhalb von 14 Tagen nach der Registrierung des Steuerdokumentes eine Provision, es sei denn, der Provisionsbetrag, der dem Affiliate-Partner zu diesem Zeitpunkt zusteht, beträgt weniger als 50 EUR. In diesem Fall hat SANATORIUMS das Recht, die Bearbeitung des Steuerdokumente und der Zahlung auf den Monat zu verschieben, in dem dieser Betrag fällig ist, oder bis der Affiliate-Partner die Zahlung dieses Betrags nach Beendigung des Vertrags verlangt. Um ein Steuerdokument ausstellen zu können, muss ein Affiliate-Partner seine Bank- und Zahlungsdaten in seiner Webinterface für Affiliate-Partner eingeben.

4. Alle Provisionszahlungen erfolgen per direkter Überweisung auf ein vom Affiliate-Partner angegebenes Bankkonto. Im Rahmen des Registrierungsprozesses ist der Partner verpflichtet, Bank- und Zahlungsinformationen unverzüglich, spätestens jedoch zum Ende des Kalenderjahres, in dem sich der Partner registriert hat, in die Weboberfläche des Partners einzugeben. Der Partner verpflichtet sich, die Bank- und Zahlungsinformationen auf der Weboberfläche des Partners bei Änderungen stets und spätestens 3 Tage nach dem Datum der Änderung, spätestens jedoch zum Ende des entsprechenden Kalenderjahres zu aktualisieren.

5. SANATORIUMS hat das Recht, seine (Zahlungs-) Verpflichtungen (einschließlich Angebote und Erlaubnis des Dienstes) jederzeit zu kündigen oder auszusetzen, bis der Affiliate-Partner identifiziert und überprüft (kontrolliert) werden kann (einschließlich der jeweiligen Parteien, die den Affiliate-Partner besitzen und/ oder kontrollieren).

6. Für den Fall, dass der Partner seine Bank- und Zahlungsinformationen in seinem Partner-Weboberfläche nicht eingegeben oder falsch eingegeben hat, vereinbaren die Parteien, dass ein solcher Verstoß gegen die Verpflichtung des Partners, korrekte Bank- und Zahlungsinformationen in seiner Partner-Weboberfläche bereitzustellen, dies bedeutet Selbst wenn der Partner für das letzte Kalenderjahr Anspruch auf eine Provision hat, SANATORIUMS jedoch aufgrund des Verstoßes des Partners gegen seine korrekten Bank- und Zahlungsinformationen keine Provision in seiner Partner-Weboberfläche senden kann, vereinbaren die Parteien das Recht auf Die Provision für das letzte Kalenderjahr läuft für den Partner zum 31.12. aus. das relevante Kalenderjahr, in dem der Provisionsanspruch entstanden ist. Der Partner erklärt ausdrücklich, dass der Partner auf sein Provisionsrecht für das letzte Kalenderjahr verzichtet, falls er seine korrekten Bank- und Zahlungsinformationen nicht in seiner Partner-Weboberfläche angibt und SANATORIUMS keine Provision senden kann für das relevante Kalenderjahr, in dem der Provisionsanspruch entstanden ist.

7. Der Affiliate-Partner erklärt sich damit einverstanden, dass SANATORIUMS das Recht hat, den Provisionsbetrag gemäß dieser Vereinbarung zu ändern, während die Bestätigung der Änderung des Provisionsbetrags zwischen den Parteien über die sichere Website von SANATORIUMS erfolgt.

8. Die Systeme, Bücher und Aufzeichnungen von SANATORIUMS (einschließlich Extranet, Fax und/ oder E-Mail) gelten als schlüssiger Beweis für die Höhe der Provision, die der Affiliate-Partner im Rahmen dieser Vereinbarung erhalten muss.

GÜLTIGKEIT, KÜNDIGUNG UND AUSSETZUNG DER VEREINBARUNG

1. Sofern nicht anders vereinbart, wird diese Vereinbarung am Tag ihrer Unterzeichnung auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Unterzeichnung bedeutet elektronische Zustimmung zu diesen Bedingungen.

2. Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag jederzeit und aus irgendeinem Grund sofort durch schriftliche Mitteilung an die zweite Vertragspartei kündigen.

3. Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag in Bezug auf die andere Partei mit sofortigem Inkrafttreten und ohne Benachrichtigung über einen Verzug kündigen oder aussetzen, insbesondere in den folgenden Fällen:

1. wesentliche Verletzung einer Bestimmung dieser Vereinbarung durch die andere Partei;
2. Insolvenzantrag oder Zahlungsaufschub (oder eine ähnliche Maßnahme) gegen eine andere Partei oder
3. (direkter oder indirekter) Kontrollwechsel über eine andere Vertragspartei.

4. Nach Beendigung dieser Vereinbarung zahlt SANATORIUMS dem Affiliate-Partner weiterhin alle nicht bezahlten Provisionen innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der Kündigung, sofern SANATORIUMS während des gesamten Zeitraums über die aktuellen Kontakt- und Bankdaten des Affiliate-Partners verfügt. Wenn der Affiliate-Partner die Zahlung der nicht bezahlten Provision nicht innerhalb von 12 Monaten verlangt, bedeutet dies, dass der Affiliate-Partner effektiv auf das Recht verzichtet, die Zahlung dieser Provision zu fordern.

5. Nach der Beendigung des Vertrages, sofern nicht anders angegeben, diese Vereinbarung endet vollständig und verliert ihre Gültigkeit. Gleichzeitig bleiben die Rechte und Rechtsmittel der Vertragspartei im Zusammenhang mit der Entschädigung für Schäden oder Verstöße gegen diesen Vertrag durch die zweite Vertragspartei unberührt.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Jede Vertragspartei versichert und garantiert hiermit, dass sie während der Laufzeit dieser Vereinbarung alle Befugnisse und Rechte hat, um ihre Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung einzugehen und zu erfüllen, und dass sie alle kommerziellen Maßnahmen ergriffen hat, die zur Unterzeichnung und Ausführung dieser Vereinbarung erforderlich sind. Diese Vereinbarung legt die rechtlichen und sonstigen Verpflichtungen jeder Partei in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen fest.

2. Jede Partei wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Sicherheit ihrer Website zu schützen und aufrechtzuerhalten.

3. Keine Partei gibt im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieser Vereinbarung ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen ab und lehnt hiermit alle stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich aller stillschweigenden Gewährleistungen der kommerzielle Anwendbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf den Gegenstand der Vereinbarung.

4. Alle Mitteilungen oder Nachrichten, die gemäß dieser Vereinbarung an den Partner gesendet werden, werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die der Affiliate-Partner im Registrierungsformular des Affiliate-Partners angegeben hat, oder auf der Weboberfläche veröffentlicht.

5. Diese Vereinbarung stellt eine vollständige Vereinbarung und ein Verständnis der Vertragsparteien unter Berücksichtigung ihres Vertragsgegenstandes dar und ersetzt alle vorherigen Verträge, Vereinbarungen, (vorläufigen) Angebote, Verpflichtungen oder Erklärungen in Bezug auf den Vertragsgegenstand.

6. Keine Partei hat das Recht, ihre Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei abzutreten, zu übertragen oder zu belasten, während SANATORIUMS ihre Rechte und/ oder Pflichten aus dieser Vereinbarung abtreten, übertragen, belasten kann ( ganz oder teilweise oder von Zeit zu Zeit) in Bezug auf den Affiliate-Partner ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Affiliate-Partners.

7. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig oder unverbindlich sein oder werden, bleiben die Vertragsparteien an alle übrigen Bestimmungen gebunden. In diesem Fall ersetzen die Vertragsparteien die ungültige oder unverbindliche Bestimmung des Vertrags durch solche Bestimmungen, die gültig und bindend sind und die unter Berücksichtigung des Inhalts und des Zwecks dieses Vertrags so weit wie möglich die gleiche Wirkung haben wie ungültige oder unverbindliche Bestimmungen.

8. Die tschechische Originalversion dieser Vereinbarung kann in andere Sprachen übersetzt werden. Die übersetzte Version dieser Vereinbarung ist nur eine Hilfs- und Verwaltungsübersetzung. Der Partner kann keine Rechte aufgrund der übersetzten Version erhalten. Im Falle eines Streits über den Inhalt oder die Auslegung der Bestimmungen dieser Vereinbarung oder im Falle eines Konflikts, einer Mehrdeutigkeit, Inkonsistenz oder Inkonsistenz zwischen der tschechischen Version und einer anderen Sprachversion dieser Vereinbarung gilt die tschechische Version als gültig, die überlegen, entscheidend und bindend ist. Im Falle von Gerichtsverfahren wird die tschechische Fassung der Vereinbarung verwendet. Die tschechische Version kann Ihnen auf schriftliche Anfrage zugesandt werden. Der Affiliate-Partner bestätigt durch Bestätigung seiner Registrierung und Abschluss dieser Vereinbarung, dass er die tschechische Version dieser Vereinbarung gelesen hat und dieser vollständig zustimmt.

9. Die Vereinbarung tritt in Kraft und wird wirksam nach Abschluss der Registrierung des Affiliate-Partner und seiner autorisierten Teilnahme am SANATORIUMS-Partnerprogramm als Affiliate-Partne. Der Partner stimmt den Bedingungen dieser Vereinbarung zu, erkennt sie an und akzeptiert sie.

10. Der Affiliate-Partner erklärt sich damit einverstanden, dass SANATORIUMS das Recht hat, die Bedingungen dieser Vereinbarung zu ändern, während die Bestätigung von Änderungen der Vereinbarung zwischen den Parteien über die sichere Website von SANATORIUMS erfolgt.

11. Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Tschechischen Republik und wird in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt.

12. Alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, werden übertragen und gelöst ausschließlich im zuständigen Gericht in der Tschechischen Republik, insbesondere dem Gericht am Ort der gesetzlichen Registrierung von SANATORIUMS.