Партнерская программа sanatoriums.com

Простой и удобный способ начать монетизировать свой сайт, зарабатывая на бронированиях, совершенных вашими онлайн- и оффлайн-клиентами

Подробнее

Хотите стать нашим партнером?

Заполните форму или напишите на почту affiliate@sanatoriums.com

Комиссия 40 %

Партнер получает фиксированный высокий процент от нашего заработка за бронирования, осуществленные по аффилейт-программе

Cookie хранятся 30 дней

Партнер получает комиссию даже в том случае, если клиент осуществит бронирование, вернувшись на сайт sanatoriums.com в течение 30 суток после перехода

Средний чек 1500 €

Наши клиенты бронируют проживание с лечебным пакетом на длительный срок, что дает возможность получать партнеру высокий заработок с каждого бронирования

Лучшие санатории и отели

Мы сотрудничает с лучшими санаториями на самых эффективных лечебных курортах и обеспечиваем клиентам наиболее выгодные условия бронирования

Инструменты интеграции

Кроме классической реферальной ссылки партнер получает возможность добавлять на свой сайт баннеры и поисковые виджеты с различным набором функций

Поддержка партнеров

Наши специалисты научат пользоваться партнерской программой, всегда помогут разобраться с возникшими техническими и рабочими вопросами

Инструменты интеграции

Интегрируйте в свой сайт наши партнерские Виджеты, мотивирующие посетителя осуществить бронирование

ДОГОВОР ОБ АФФИЛИРОВАННОЙ ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Оригинальная версия условий (юридически обязывающая)

Перевод первоначальных условий (не имеет обязательной юридической силы)

REGISTRACÍ A PŘIHLÁŠENÍM DO AFFILIATE PARTNER PROGRAMU SANATORIUMS.COM JAKO AFFILIATE PARTNER OSOBA SOUHLASÍ, UZNÁVÁ, A PŘIJÍMÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY O AFFILIATE PARTNER PROGRAMU (DÁLE JEN „SMLOUVA“).

MEZI:

1. SANATORIUMS.COM s.r.o., IČ 031 04 681, se sídlem Libušina 2127/19,36001 Karlovy Vary, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni, vložka C 30443, DIČ CZ03104681, na straně jedné (dále jen jako “SANATORIUMS”), a

2. AFFILITE PARTNEREM, jehož iniciály jsou uvedeny v registračním formuláři affiliate partnera (registrační formulář Affiliate Partnera) (dále jen „Affiliate Partner“).

PREAMBULE:

1. SANATORIUMS provozuje online rezervační systém Ubytování (dále jen „Systém“), jehož prostřednictvím mohou zúčastněné Ubytovací Jednotky (společně dále také jako „Hotely“, nebo jednotlivě jako „Hotel“) zpřístupnit své pokoje k rezervaci a prostřednictvím něhož si návštěvníci mohou v těchto Hotelech rezervovat ubytování (dále také jen jako „Služba“);

2. SANATORIUMS vede a využívá své vlastní webové stránky (dále jen „webové stránky SANATORIUMS“) a také poskytuje Službu a odkazy na Službu na webových stránkách třetích stran;

3. Affiliate partner vlastní, ovládá, hostuje a/nebo provozuje jednu nebo více internetových domén a webových stránek;

4. Affiliate partner a SANATORIUMS si přejí, aby Affiliate partner zpřístupnil Službu (přímo nebo nepřímo) svým zákazníkům a návštěvníkům webových stránek Affiliate partnera ve formě a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

SE DOHODLY TAKTO:

Smluvní Strany se dohodly na těchto definicích termínů užitých ve Smlouvě:

„Ubytování“ znamená jakoukoli formu ubytování, včetně mimo jiné hotelů, sanatorií, motelů, penzionů, hostelů, vil, apartmánů, rezortů, obytných domů a jakýkoliv jiný (druh) ubytování, pronájmu nebo noclehu (ať už jsou nebo nejsou k dispozici na webových stránkách SANATORIUMS).

„Affiliate partner“ znamená smluvní stranu, jejíž příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny v Registračním Formuláři Affiliate partnera nebo v detailu nastavení partnera po registraci.

„Registrační formulář Affiliate partnera“ znamená online přihlašovací a registrační formulář, který vyplní Affiliate partner.

"Webové stránky Affiliate Partnera“ znamenají webovou stránku vlastněnou, kontrolovanou, hostovanou a provozovanou Affiliate Partnerem, na níž bude Služba zpřístupněna a jejíž adresa URL je uvedena v Registračním Formuláři Affiliate Partnera.

„Black Hat“ (nazývaný také spamdexing) znamená jakýkoli pokus o přesměrování výsledků vyhledávání na konkrétní cílové stránky metodou nebo způsobem, který je v rozporu s předpisy pro spamování. Taktika Black Hat SEO zahrnuje: keyword stuffing (tapetování klíčovými slovy), skrytý text a odkazy, optimalizované vstupní stránky a podvodné optimalizační stránky pro zmatení vyhledávacích robotů, rámcové propojování a spamování blogových komentářů.

„Údaje společnosti SANATORIUMS“ znamenají práva duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS a Obsah, jak jsou poskytovány Affiliate Partnerovi na základě této Smlouvy, a takové další informace, které čas od času vlastní nebo používá společnost SANATORIUMS nebo které jsou začleněny nebo zahrnuty na webových stránkách SANATORIUMS nebo zpřístupněny prostřednictvím SANATORIUMS Affiliate Partnerovi (např. ceny a dostupnost).

„Webové stránky SANATORIUMS“ jsou webové stránky společnosti sanatoriums.com.

„Provize“ znamená částku v eurech (bez DPH), kterou SANATORIUMS zaplatí Affiliate Partnerovi za každou Uskutečněnou transakci, přičemž tato částka bude vyplacena Affiliate Partnerovi nezávisle na jakékoli platbě provedené příslušným hotelem společnosti SANATORIUMS.

„Údaje o zákazníkovi“ znamenají jméno Hosta a další soukromé informace Hosta.

„Správcem údajů“ se rozumí strana, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

„Host“ znamená návštěvníka webových stránek, který dokončil rezervaci hotelu prostřednictvím Služby.

„Hotel“ znamená jakékoli Ubytování dostupné na webových stránkách SANATORIUMS nebo jejich prostřednictvím.

„Právo duševního vlastnictví“ znamená jakýkoli patent, autorská práva, vynálezy, práva k databázi, právo k průmyslovému provedení, registrovaný návrh, ochrannou známku, obchodní název, značku, logo, servisní známku, know-how, užitný vzor, neregistrovaný návrh nebo případně jakoukoli žádost o jakékoli takové právo, know-how, obchodní jméno nebo název, doménové jméno (s jakoukoli doménou nejvyšší úrovně (kódem země), např..com, .nl, .fr, .eu) nebo jiná podobná práva nebo povinnost, ať už registrované nebo neregistrované nebo jiná práva průmyslového nebo duševního vlastnictví existující na jakémkoli území nebo jurisdikci na světě.

„Odkaz“ znamená vloženou ikonu, objekt, grafiku nebo text na webové stránce nebo v e-mailu, který se skládá z hypertextového ukazatele na URL adresu SANATORIUMS na webech Affiliate partnera. Odkaz také znamená vložený widget / produkt z nabídky produktů / widgetů, které si Affiliate Partner vygeneroval z portfolia nabízených produktů / widgetů.

„Uskutečněnými transakcemi“ se rozumí rezervace návštěvníka webových stránek Affiliate Parnera, který prostřednictvím připojení provedl rezervaci u Hotelu a kterážto rezervace vedla ke skutečnému poskytnutí ubytování, jak bylo potvrzeno Hotelem a společnosti SANATORIUMS.

„Strany“ znamená SANATORIUMS a Affiliate partnera (jednotlivě jako smluvní „Strana“).

„Transakční poplatek“ znamená poplatek, který obdrží SANATORIUMS od každého Hotelu za každou Uskutečněnou transakci.

„Webové stránky“ jsou webové stránky společnosti SANATORIUMS a jejích Affiliate Partnerů a Společností Affiliate Partnerů (včetně webových stránek Affiliate Parnera), na nichž je zpřístupněn produkt a služba společnosti SANATORIUMS.

ÚČEL TÉTO SMLOUVY

Účelem této Smlouvy není, a ani by nemělo být nic, co je zde nebo v jednotlivých ujednáních uvedeno, vykládáno jako vytvoření společného podniku typu joint venture nebo vztahu partnerů, partnerství, obchodního zastoupení nebo vztahu mezi zastupovaným a zástupcem (zmocnitelem a zmocněncem). Pokud se smluvní Strany nedohodnou písemně jinak, žádná z nich nesmí (i) uzavřít jakoukoli smlouvu nebo se zavázat třetím stranám jako zástupce druhé smluvní Strany nebo jejím jménem, (ii) popsat se nebo se prezentovat jako takový zástupce nebo jakýmkoli způsobem vystupovat jako takový zástupce nebo (iii) jednat jménem nebo zastupovat druhou smluvní Stranu jakýmkoli způsobem nebo za jakýmkoli účelem.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Po dobu platnosti této Smlouvy se smluvní Strany dohodly, že Službu zpřístupní společnost SANATORIUMS Affiliate Partnerovi, jak je uvedeno ve Registračním Formuláři Affiliate Partnera, podle struktury a nabídky Služby ze strany SANATORIUMS, a na webových stránkách. Služba bude zahrnovat zákaznické služby pro Hosty a v jejich prospěch. Affiliate partner je povinen neprodleně postoupit a/nebo předat všechny záležitosti týkající se služeb zákazníkům a dotazy týkající se Služby, (využití) rezervace (včetně jakékoli změny nebo zrušení rezervace), Hotelu a všech dalších souvisejících (platebních) záležitostí, stížnosti a dotazy přímo (zákaznickému středisku) společnosti SANATORIUMS a neposkytovat v tomto ohledu žádné další služby.

2. Affiliate Partner se zavazuje, že nepodnikne případně neopomene podniknout jakoukoliv akci, která by mohla ovlivnit vztah společnosti SANATORIUMS s Hotely dostupnými na webových stránkách SANATORIUMS. Partner se zavazuje, že nevyvolá ani neumožní nic, co by mohlo způsobit, že bude SANATORIUMS vyloučena z procesu rezervace jakéhokoliv Hotelu, navíc Affiliate Partner nebude negativně ani nepříznivě hovořit (tj. pomlouvat) ani komentovat (podnikání) SANATORIUMS a nebude přesvědčovat nebo se snažit přimět jakýkoliv Hotel k tomu, aby ukončil svou smlouvu nebo omezil jednání a obchodování s SANATORIUMS.

3. Affiliate Partner se zavazuje, že nebude komunikovat s žádným Hotelem ohledně (realizovaných) rezervací provedených prostřednictvím Systému nebo za účelem jakékoli zákaznické služby v souvislosti s takovými rezervacemi provedenými prostřednictvím Systému nebo realizovanými rezervacemi.

4. Affiliate Partner bude řádně a pečlivě udržovat a upravovat obsah Webových Stránek Affiliate Partnera a udržovat Webové Stránky Affiliate Partnera aktuální a přesné. Affiliate Partner okamžitě opraví veškeré chyby nebo opomenutí na Webových Stránkách Affiliate Partnera a v informacích vztahujících se k Hotelům poté, co se o takových chybách dozví nebo o nich bude informován společností SANATORIUMS.

5. SANATORIUMS poskytne Affiliate Partnerovi jedinečný odkaz na zabezpečenou Webovou Stránku SANATORIUMS (dále jen „Zabezpečená Webová Stránka“), uživatelské jméno a heslo, které umožňuje Affiliate Partnerovi sledovat statistiky rezervací ubytování prostřednictvím Webových Stránek Affiliate Partnera a všechny relevantní informace o správě zpřístupněné společností SANATORIUMS online. Affiliate Partner bude chránit a zachová důvěrnost a zajistí bezpečné uložení uživatelského jména a hesla a nesdělí je nikomu jinému než těm, kteří potřebují přístup na Zabezpečený Web. Affiliate Partner bude neprodleně informovat SANATORIUMS o jakémkoli (podezřelém) porušení zabezpečení nebo nesprávném použití.

6. Affiliate partner souhlasí a bere na vědomí, že omezující úmluvy, záruky, závazky, povinnosti a omezení stanovená v této Smlouvě mají pro společnost SANATORIUMS zásadní význam, zejména z hlediska (i) její ochoty uzavřít tuto Smlouvu s Affiliate Partnerem a (přímo nebo nepřímo) zpřístupnit Službu, Obsah a práva duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS Affiliate Partnerovi, a (ii) ochrany dobré pověsti, produktu, služby a (tržní) reputace společnosti SANATORIUMS. Affiliate Partner dále souhlasí a bere na vědomí, že všechny úmluvy, závazky, záruky, garance a omezení stanovené v tomto bodě 4 musí (a) být Affiliate Partnerem neprodleně, řádně a pečlivě splněny.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Affiliate Partner bere na vědomí, že si SANATORIUMS a/nebo její poskytovatelé licencí ponechají vlastnictví všech práv, titulů a podílů na všech právech duševního vlastnictví společnosti SANATORIUMS nebo začleněných do webových stránek SANATORIUMS, včetně (avšak nikoliv výhradně) loga SANATORIUMS a Obsahu.

2. Affiliate Partner nebude (přímo nebo nepřímo) sdělovat, integrovat, zahrnovat, používat, kombinovat, využívat, začleňovat nebo jinak zpřístupňovat údaje z SANATORIUMS (nebo jakékoli jejich části) (a) spolu s vlastním obsahem a/nebo obsahem jakéhokoli konkurenta SANATORIUMS (včetně Hotelů) nebo (b) ve prospěch (i) sebe samotného (s výjimkou povolení Služby a Systému v souladu s podmínkami této Smlouvy), nebo (ii) jakékoli třetí strany (včetně jakéhokoli konkurenta SANATORIUMS a Hotelů) (ať už za účelem propagace, marketingu, odkazu na reklamu, propagaci, reklamu nebo jinak v zájmu takové strany), nebo (c) za jakýmkoli jiným účelem nebo jakýmkoli jiným způsobem a/nebo prostřednictvím platforem třetích stran, s výjimkou případů výslovně stanovených v této Smlouvě. Affiliate Partner nebude měnit, upravovat, doplňovat, zkreslovat, vytvářet odvozená a/nebo nová díla na základě a/nebo odvozená z údajů společnosti SANATORIUMS a údaje společnosti SANATORIUMS nebudou zahrnovat (přímý nebo nepřímý) odkaz, referenci nebo proklik na (webovou stránku) konkurenta SANATORIUMS (včetně Hotelů). Po ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy Affiliate Partner zničí, odstraní nebo na první žádost SANATORIUMS vrátí všechna data SANATORIUMS (včetně všech tištěných a papírových kopií).

3. Affiliate Partner tímto prohlašuje a zaručuje společnosti SANATORIUMS, že po dobu platnosti této Smlouvy disponuje všemi nezbytnými právy, vlastnickým právem, pravomocí a oprávněním vlastnit, provozovat a používat Webové Stránky Affiliate partnera (včetně příslušného názvu domény) a uvádět Odkaz na Webových Stránkách Affiliate Partnera; Webové Stránky Affiliate Partnera nebudou (a) porušovat pravidla pro spamování, veřejný pořádek a morálku, nebo (b) obsahovat jakýkoli nevhodný nebo nezákonný obsah, reference, materiál, informace, odkazy nebo bannery (např. pornografické nebo rasistické), hanlivá prohlášení, prvky, které porušují soukromí třetích stran nebo jsou nepřístojné, urážlivé či obscénní; Affiliate Partner je držitelem a splnil všechna povolení, licence a jiná vládní oprávnění nezbytná pro vedení, provádění a provozování svých činností a podnikání a Affiliate Partner je nezávislým dodavatelem pro všechny účely a ponese odpovědnost za své vlastní daně, sociální příspěvky a všechny ostatní daňové záležitosti.

4. Smluvní Strany rozumějí a souhlasí s tím, že při plnění této Smlouvy může každá smluvní Strana získat přístup k přímým nebo nepřímým důvěrným informacím druhé smluvní Strany, ať už před datem uzavření této Smlouvy nebo po něm, což jsou jakékoliv informace, které by rozumná v obchodu podnikající osoba považovala za důvěrné, včetně (mimo jiné) informací týkajících se obchodu, transakcí, informací týkajících se kurzu, parity a dostupnosti produktů, údajů o převodu, podmínek této Smlouvy, financí, záležitostí, klientů, dodavatelů, plány, návrhy, patentované produkty, software, včetně zdrojových kódů nebo obchodní tajemství a obchodní vyhlídky (dále jen „Důvěrné Informace“). S důvěrnými informacemi se zachází jako se soukromými a důvěrnými a nesdělují se žádné (třetí) straně, s výjimkou případů nutného sdělení zaměstnancům, úředníkům a zástupcům (dále jen „Oprávněné Osoby“), a to při zachování bezpečnost důvěrných informací, nebo proto, že to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jakýkoli vládní nebo regulační orgán.

5. Smluvní Strany vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění důvěrnosti a soukromí všech osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s touto Smlouvou a k ochraně před neoprávněným použitím nebo zveřejněním. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, souhlasí každá smluvní Strana s tím, že bude dodržovat příslušné zákony, pravidla a předpisy jurisdikce, podle níž je tato smluvní Strana zaregistrována (včetně (případně) právních předpisů členských států EU provádějících směrnice 95/46/ES, 2002/58/ES (ve znění pozdějších předpisů nebo nahrazení)) o zpracování osobních údajů a ochraně elektronického soukromí a obecném nařízení EU o ochraně údajů. Affiliate partner chápe a souhlasí s tím, že SANATORIUMS bude výhradně správcem všech osobních údajů shromážděných a dále zpracovávaných společností SANATORIUMS v souvislosti s touto Smlouvou. Affiliate Partner rozumí a souhlasí s tím, že SANATORIUMS bude zpracovávat veškeré osobní údaje shromážděné a související s Affiliate Partnerem a / nebo osobami jednajícími jeho jménem v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů SANATORIUMS pro obchodní partnery dostupným na www.sanatoriums.com. Affiliate Partner souhlasí s tím, že získal veškerý nezbytný souhlas ke shromažďování a používání osobních údajů ze strany SANATORIUMS v souvislosti se Smlovou týkající se jakékoli osoby jednající jménem Affiliate Partnera.

PROVIZE

1. SANATORIUMS zaplatí Affiliate Partnerovi za každou Uskutečněnou transakci provizi ve výši 40 % z Transakčního poplatku. Tato provize je výchozím nastavením, ale může být v průběhu trvání smlouvy měněna dle dohody mezi SANATORIUMS a Affiliate Partnerem.

2. SANATORIUMS provozuje a Affiliate Partner přijímá systém „samofakturace“ jakékoliv provize splatné Affiliate Partnerovi, kdy veškeré daňové doklady na základě této Smlouvy vystavuje pro obě Strany SANATORIUMS.

3. SANATORIUMS bude měsíčně vystavovat daňové doklady a následně hradit Affiliate Partnerovi provizi 14 dní po vystavení daňového dokladu, ledaže by částka provize splatné Affiliate Partnerovi v té době byla nižší než 50 EUR, v kterémžto případě SANATORIUMS bude mít právo odložit vystavení daňového dokladu i uskutečnění platby samotné až do měsíce, kdy je taková částka splatná nebo do doby, než si tuto částku vyžádá Affiliate Partner po ukončení této Smlouvy. Aby mohl být vystaven daňový doklad, musí Affiliate partner úplně vyplnit své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní.

4. Všechny platby provizí se realizují přímým bankovním převodem na bankovní účet určený Affiliate Partnerem. Partner je povinen v rámci své registrace nebo bez zbytečného odkladu po registraci uvést své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, nejpozději však do konce kalendářního roku, ve kterém provedl svoji registraci. Partner se zavazuje aktualizovat své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, vždy při jakékoliv změně, a to nejpozději do 3 dnů ode dne změny, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

5. SANATORIUMS je vždy oprávněna ukončit a pozastavit své (platební) závazky (včetně nabídky a povolení Služby), dokud nebude schopna Affiliate Partnera (včetně příslušných stran, které partnera vlastní a/nebo kontrolují) identifikovat a ověřit (prověřit).

6. V případě, že Partner nevyplnil nebo vadně vyplnil své bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, tak se smluvní strany dohodly na tom, že takovéto porušení povinností Partnera, tedy uvést správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní, znamená, že i když Partnerovi vznikne nárok na provizi za poslední kalendářní rok, ale SANATORIUMS z důvodu porušení Partnera uvést své správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní nebude schopna realizovat odeslání provize, tak se pro takovýto příklad smluvní strany dohodly na tom, že nárok na provizi za poslední kalendářní rok Partnerovi zaniká, a to k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nárok na provizi vznikl. Partner výslovně uvádí, že pro případ, kdy neuvede své správné bankovní a fakturační údaje ve svém Affiliate webovém rozhraní a SANATORIUMS nebude schopna realizovat odeslání provize, tak se pro takovýto příklad Partner vzdává svého nároku na provizi za poslední kalendářní rok, a to k 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém nárok na provizi vznikl.

7. Affiliate Partner souhlasí s tím, že SANATORIUMS je oprávněna změnit výši provize dle této Smlouvy, kdy odsouhlasení změny výše Provize dojde mezi Stranami prostřednictvím Zabezpečené Webové Stránky SANATORIUMS.

8. Systémy, knihy a záznamy společnosti SANATORIUMS (včetně Extranetu, faxů a/nebo e-mailů) se považují za přesvědčivé důkazy ohledně výše provize, kterou má Affiliate Partner podle této Smlouvy obdržet.

PLATNOST, UKONČENÍ A POZASTAVENÍ

1. Není-li dohodnuto jinak, uzavírá se tato Smlouva dnem jejího podpisu na dobu neurčitou. Podpisem je myšleno elektronický souhlas s těmito podmínkami.

2. Každá smluvní Strana může tuto Smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu s okamžitou účinností ukončit, a to písemným oznámením druhé smluvní Straně.

3. Každá smluvní Strana může tuto Smlouvu ve vztahu k druhé straně s okamžitou účinností a bez oznámení o neplnění ukončit nebo pozastavit, a to v následujících případech:

1. podstatného porušení jakékoli podmínky této Smlouvy druhou smluvní Stranou;
2. (podání žádosti) o úpadek nebo odkladu plateb (nebo podobného opatření) vůči druhé straně nebo
3. (přímé nebo nepřímé) změna kontroly ve vztahu k druhé smluvní Straně.

4. Po ukončení této smlouvy bude SANATORIUMS bude Affiliate Partnerovi nadále hradit veškeré dlužné provize po dobu 12 měsíců po datu ukončení, za předpokladu, že má SANATORIUMS správné kontaktní a bankovní údaje Affiliate Partnera během tohoto období. Pokud Affiliate Partner nepožádá o nevyplacenou provizi ve lhůtě 12 měsíců, bude to představovat účinné vzdání se práva Affiliate Parnera si tuto provizi nárokovat.

5. Po ukončení, a není-li stanoveno jinak, tato Smlouva zcela a úplně zaniká a přestává platit, aniž jsou tím dotčena práva a opravné prostředky smluvní Strany týkající se odškodnění nebo porušení této Smlouvy druhou smluvní Stranou.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Jednotlivé Strany tímto vzájemně prohlašují a zaručují, že po dobu platnosti této Smlouvy mají plnou pravomoc a oprávnění uzavírat a plnit své závazky podle této Smlouvy, podnikly veškeré obchodní kroky, které jsou požadovány k podpisu a plnění této Smlouvy, tato Smlouva představuje právní a závazné povinnosti jednotlivých Stran v souladu s jejími podmínkami.

2. Každá strana vynaloží své obchodně přiměřené úsilí k ochraně a zajištění svých webových stránek.

3. Žádná ze stran neposkytuje v souvislosti s předmětem této Smlouvy žádné prohlášení ani záruku, výslovnou ani předpokládanou, a tímto se zříká veškerých předpokládaných záruk, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel týkající se jejího předmětu.

4. Jakékoli oznámení nebo sdělení, které má být poskytnuto Affiliate Partnerovi podle této Smlouvy, bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Affiliate Parnerem v Registračním formuláři Affiliate Partnera nebo bude publikováno ve webovém rozhraní.

5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a porozumění smluvních stran s ohledem na její předmět a nahrazuje a je nadřazena všem předchozím dohodám, ujednáním, (nezávazným) nabídkám, závazkům nebo prohlášením týkající se jejího předmětu.

6. Žádná ze stran není oprávněna postoupit, převést, zatížit některá ze svých práv nebo povinností podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany, přičemž SANATORIUMS může postoupit, převést, zatížit kterékoli ze svých práv a/nebo povinností podle této Smlouvy (zcela nebo částečně nebo čas od času) vůči Affiliate Partnerovi bez předchozího písemného souhlasu Affiliate Partnera.

7. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nezávazným, zůstávají smluvní Strany vázány všemi jejími ostatními ustanoveními. V takovém případě smluvní Strany nahradí neplatné nebo nezávazné ustanovení ustanoveními, která jsou platná a závazná a která mají v co největší míře podobný účinek jako neplatné nebo nezávazné ustanovení s ohledem na obsah a účel této Smlouvy.

8. Původní česká verze této Smlouvy mohla být přeložena do jiných jazyků. Přeložená verze této Smlouvy je pouze pomocným a administrativním překladem a Affiliate Partner nemůže z přeložené verze vyvozovat žádná práva. V případě sporu o obsahu nebo výkladu podmínek této Smlouvy nebo v případě konfliktu, dvojznačnosti, nekonzistence nebo rozporu mezi česká verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí této Smlouvy, bude platit česká jazyková verze, která bude nadřazená, rozhodující a závazná. V soudním řízení se použije česká verze. Česká verze vám může být zaslána na základě písemné žádosti. Affiliate Partner potvrzení své registrace a uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že se s českou verzí této Smlouvy seznámit a plně ji akceptuje.

9. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dokončením registrace Affiliate Partnera a přihlášením do partnerského program SANATORIUMS jako affiliate partner Affiliate Partner souhlasí, uznává, a přijímá podmínky této Smlouvy.

10. Affiliate Partner souhlasí s tím, že SANATORIUMS je oprávněna změnit podmínky této Smlouvy, kdy odsouhlasení změny o změně této Smlouvy dojde mezi Stranami prostřednictvím Zabezpečené Webové Stránky SANATORIUMS.

11. Tato smlouva se bude řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České republiky.

12. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo z ní vyplývající budou předloženy a řešeny výhradně příslušným soudem v České republice, a to věcně příslušným soudem v místě sídla SANATORIUMS.

ПУТЁМ РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ В АФФИЛИРОВАННОЙ ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ НА САЙТЕ SANATORIUMS.COM В КАЧЕСТВЕ АФФИЛИРОВАННОГО ПАРТНЁРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ, ПРИЗНАЁТ И ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ОБ АФФИЛИРОВАННОЙ ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ (ДАЛЕЕ «ДОГОВОР»).

МЕЖДУ:

1. ООО «SANATORIUMS.COM», идентификационный номер 031 04 681, юридический адрес: ул. Либушина 2127/19, 360 01, Карловы Вары, Чешская республика, зарегистрирована в торговом реестре Краевого суда в городе Пльзень, раздел C 30443, идентификационный номер налогоплательщика CZ03104681, с одной стороны (далее «SANATORIUMS»), и

2. АФФИЛИРОВАННЫМ ПАРТНЁРОМ, реквизиты которого указаны в регистрационном формуляре аффилированного партнёра (регистрационный формуляр Аффилированного Партнёра) (далее «Аффилированный партнёр»).

ПРЕАМБУЛА:

1. SANATORIUMS управляет системой онлайн-бронирования Размещения (далее «Система»), с помощью которой участвующие Объекты Размещения (далее «Отели» или «Отель») могут предоставить свои номера для бронирования, а посетители сайта могут забронировать размещение в этих Отелях забронировать размещение (далее «Сервис»);

2. SANATORIUMS управляет и пользуется своим собственным веб-сайтом (далее «Сайт SANATORIUMS»), а также предоставляет Сервис и ссылки на Сервис веб-сайтам третьих сторон;

3. Аффилированный партнёр владеет, контролирует, предоставляет хостинг и/или управляет одним или несколькими интернет-доменами и веб-сайтами;

4. Аффилированный партнёр и SANATORIUMS соглашаются, чтобы Аффилированный партнёр предоставил доступ к Сервису (прямо или косвенно) для своих клиентов и посетителей веб-сайта Аффилированного партнёра в форме и на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Стороны договорились о следующих определениях терминов, используемых в Договоре:

«Объекты Размещения» означают любую форму размещения, включая, в частности, гостиницы, санатории, мотели, пансионаты, пансионы, виллы, апартаменты, курорты, жилые дома и любые другие виды размещения, аренды или ночёвки (независимо от того, доступны они или недоступны на Сайте SANATORIUMS).

«Аффилированный партнёр» обозначает сторону Договора, контактная информация о которой указана в Регистрационном Формуляре Аффилированного партнёра или в детальных настройках партнёра после прохождения регистрации.

«Регистрационный Формуляр Аффилированного партнёра» означает онлайн-авторизацию и форму регистрации, которую заполняет Аффилированный партнёр.

«Сайт Аффилированного партнёра» означает веб-сайт, принадлежащий, контролируемый, размещённый и управляемый Аффилированным партнёром, на котором будет размещен Сервис и URL-адрес которого указан в Регистрационном формуляре Аффилированного партнёра.

«Black Hat» (или спамдексинг) означает любую попытку направить результаты поиска на конкретный целевой сайт методами и способами, противоречащими закону о спаме. Стратегия SEO-продвижения Black Hat включает в себя: keyword stuffing (неоправданное наполнение ключевыми словами), использование скрытого текста и ссылок, любые методы мошеннической оптимизации страниц сайта, направленные на обман поисковых роботов и спам комментариями в блогах.

«Данные компании SANATORIUMS» означают права интеллектуальной собственности компании SANATORIUMS и Контент, которые предоставляются Аффилированному партнёру на основании настоящего Договора, а также такая дополнительная информация, которая время от времени используется или принадлежит компании SANATORIUMS, или которая находится на Сайте SANATORIUMS, или которая доступна посредством сервиса для Аффилированных партнёров SANATORIUMS (например, цены и доступность Отелей).

«Сайт SANATORIUMS» означает веб-сайт компании SANATORIUMS – sanatoriums.com.

«Комиссионное вознаграждение» означает сумму в евро (без НДС), которую SANATORIUMS заплатит Аффилированному партнёру за каждую Осуществлённую транзакцию, при этом данная сумма будет выплачена Аффилированному партнёру в независимости от размера платежа, произведённого соответствующим Отелем компании SANATORIUMS.

«Данные клиента» означают имя Гостя и другую личную информацию о Госте.

«Управляющий данными» означает сторону, которая определяет цель и методы обработки персональных данных.

«Гость» означает посетителя сайта, оформившего бронирование Отеля посредством Сервиса.

«Отель» означает любой вид размещения, доступный на Сайте SANATORIUMS или посредством него.

«Право интеллектуальной собственности» означает любой патент, авторские права, изобретения, права на базу данных, права на промышленный образец, зарегистрированный проект, товарный знак, торговое наименование, бренд, логотип, сервисный знак, ноу-хау, потребительский образец, незарегистрированный проект или какую-либо заявку на получение такого права, ноу-хау, торгового наименования или бренда, названия домена (с каким-либо доменом верхнего уровня (кодом страны), например, com, .nl, .fr, .eu) или другие подобные права или обязанности, зарегистрированные или незарегистрированные, или другие права промышленные или интеллектуальные, существующие на любой территории и в любой юрисдикции в мире.

«Ссылка» означает встроенную иконку, объект, изображение или текст на сайте или в электронном письме, который состоит из гипертекстового указателя на URL-адрес Сайта SANATORIUMS на сайтах Аффилированного партнёра. Ссылка также означает любой встраиваемый виджет/продукт из предлагаемых Сервисом виджетов/продуктов, которые Аффилированный партнёр создал посредством Сайта SANATORIUMS.

Под «Осуществлённой транзакцией» понимается бронирование Отеля, осуществленное посетителем Сайта Аффилированного партнёра, которое привело к фактическому предоставлению размещения, что было подтверждено Отелем и SANATORIUMS.

«Стороны» означает компанию SANATORIUMS и Аффилированного партнёра (по отдельности обозначаемых как договорная «Сторона»).

«Комиссия за транзакцию» означает плату, которую получит SANATORIUMS от каждого Отеля за каждую Осуществлённую транзакцию.

«Сайт» означает веб-сайты компании SANATORIUMS и её Аффилированных партнёров, на которых доступны продукты и Сервис компании SANATORIUMS.

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Целью настоящего Договора не является и не должно являться ничего, что трактуется здесь или в отдельных соглашениях как создание совместного предприятия типа joint venture, товарищества, партнёрства, торгового представительства или отношения между представляемым и представителем (доверителем и поверенным). Если договорные Стороны не договорились об ином в письменной форме, ни одна из них не должна (I) заключать какие-либо договоры или брать на себя обязательства по отношению к третьим сторонам в качестве представителя другой договорной Стороны или от её имени; (II) описывать или представлять себя в качестве такого представителя или каким-либо образом действовать в качестве такого представителя; (III) действовать от имени или представлять другую договорную Сторону каким-либо образом или с какой-либо целью.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. В течение срока действия настоящего Договора договорные Стороны условились, что SANATORIUMS предоставит доступ к Сервису Аффилированному партнёру так, как указано в Регистрационном Формуляре Аффилированного партнёра, согласно структуре и предложению Сервиса. Сервис будет включать в себя клиентское обслуживание Гостей в их интересах. Аффилированный партнёр обязан безотлагательно пересылать и/или передавать все вопросы, связанные с обслуживанием Гостей; вопросы, касающиеся использования Сервиса; вопросы о бронирования (включая любые изменения или отмену бронирования); вопросы об Отелях; вопросы о платежах; жалобы и запросы непосредственно Службе поддержки компании SANATORIUMS и не предоставлять в этом отношении никаких дополнительных услуг.

2. Аффилированный партнёр обязуется не предпринимать никаких действий, которые могли бы оказать влияние на отношения компании SANATORIUMS с Отелями, представленными на Сайте SANATORIUMS. Партнёр обязуется не провоцировать и не совершать действий, которые могут привести к исключению компании SANATORIUMS из процесса бронирования какого-либо Отеля. Кроме того, Аффилированный партнёр не будет клеветать и негативно отзываться о компании SANATORIUMS, не будет комментировать предпринимательскую деятельность компании SANATORIUMS, а также не будет убеждать или стремиться побудить какой-либо Отель к тому, чтобы он расторг свой договор или ограничил коммерческие отношения с компанией SANATORIUMS.

3. Аффилированный партнёр обязуется не контактировать ни с какими Отелями по поводу реализованных бронирований, осуществлённых посредством Сервиса, а также не контактировать с Гостями, совершившими бронирование посредством Системы, или с Гостями, уже выехавшими из Отеля.

4. Аффилированный партнёр будет надлежащим образом тщательно поддерживать и редактировать содержание Сайта Аффилированного партнёра, а также поддерживать Сайт Аффилированного партнёра в актуальном и точном состоянии. Аффилированный партнёр немедленно устранит все ошибки или неточности на Сайте Аффилированного партнёра и в информации, касающейся Отелей, сразу, как только он сам узнает о таких ошибках или его проинформирует о них компания SANATORIUMS.

5. Компания SANATORIUMS предоставит Аффилированному партнёру уникальную ссылку на защищённый сайт компании SANATORIUMS (далее «Защищённый сайт»), логин и пароль к нему, которые позволят Аффилированному партнёру отслеживать статистику бронирований Отелей, совершенных посредством Сайта Аффилированного партнёра, а также всю актуальную информацию об Отелях, доступ к которой предоставляется компанией SANATORIUMS. Аффилированный партнёр обязуется защищать и сохранять конфиденциальность, обеспечить безопасное хранение логина и пароля, и не раскрывать их никому, кроме тех, кому нужен доступ к Защищённому сайту. Аффилированный партнёр безотлагательно проинформирует компанию SANATORIUMS о любом нарушении безопасности, подозрительной активности или неправильном использовании данных для доступа к Защищённому сайту.

6. Аффилированный партнёр соглашается и признаёт, что ограничения, гарантии, права и обязательства, изложенные в настоящем Договоре, имеют для компании SANATORIUMS принципиальное значение, особенно с точки зрения (I) её готовности заключить данный Договор с Аффилированным партнёром и (прямо или косвенно) предоставить доступ к Сервису, Контенту и Правам интеллектуальной собственности компании SANATORIUMS Аффилированному партнёру, а также (II) защиты продуктов, Сервиса и хорошей рыночной репутации компании SANATORIUMS. Аффилированный партнёр соглашается и признаёт, что все соглашения, обязательства, гарантии и ограничения, установленные пунктами данного Договора, должны быть выполнены Аффилированным партнёром безотлагательно, надлежащим образом и тщательно.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Аффилированный партнёр принимает к сведению, что компания SANATORIUMS и/или её лицензированные партнеры оставляют за собой право собственности на все права, наименования и доли во всех правах интеллектуальной собственности компании SANATORIUMS, а также на Сайт SANATORIUMS, включая (но не ограничиваясь) логотип SANATORIUMS и Контент.

2. Аффилированный партнёр не будет (прямо или косвенно) раскрывать, интегрировать, включать, использовать, комбинировать, эксплуатировать, инкорпорировать или иным образом предоставлять доступ к данным Сайта SANATORIUMS (или любой их части) (a) вместе с собственным контентом и/или контентом какого-либо конкурента компании SANATORIUMS (включая Отели) или (b) в пользу (I) себя самого (за исключением Сервиса, в соответствии с условиями настоящего Договора), или (II) какой-либо третьей стороны (включая какого-либо конкурента компании SANATORIUMS и Отели), будь то в целях продвижения, маркетинга, рекламы, ссылки на рекламу или иным способом в интересах такой стороны, или (c) для любой другой цели или любым другим способом и/или посредством платформ третьих лиц, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Договором. Аффилированный партнёр не будет изменять, модифицировать, дополнять, искажать, создавать производные и/или новые сервисы на основе и/или в виде производных данных компании SANATORIUMS, а данные компании SANATORIUMS не будут включать в себя (прямую или косвенную) ссылку, референцию или указание на сайт конкурента компании SANATORIUMS (включая Отели). После расторжения или по истечении срока действия данного Договора Аффилированный партнёр уничтожит, удалит или по первому требованию компании SANATORIUMS вернёт ей все данные SANATORIUMS (включая все печатные и бумажные копии).

3. Аффилированный партнёр настоящим заявляет и гарантирует компании SANATORIUMS, что в течение всего срока действия настоящего Договора он обладает всеми необходимыми правами собственности, владения и полномочиями управлять и пользоваться сайтом Аффилированного партнёра (включая соответствующее доменное имя), оставлять ссылки на сайте Аффилированного партнёра. Сайт Аффилированного партнёра не будет (a) нарушать законы о рассылке спама, общественный порядок и моральные нормы, или (b) содержать какой-либо неуместный или незаконный контент, материал, информацию, ссылки или баннеры (например, порнографические или расистские), оскорбительные заявления, элементы, которые нарушают конфиденциальность третьих лиц или которые являются неуместными, оскорбительными или непристойными; Аффилированный партнёр является обладателем Сайта Аффилированного партнёра, имеет необходимые лицензии, соблюдает все законные требования, необходимые для ведения, осуществления и функционирования своей деятельности и бизнеса; Аффилированный партнёр является независимым исполнителем всех задач и несёт ответственность за свои налоги, социальные взносы и все другие налоговые вопросы.

4. Стороны понимают и соглашаются с тем, что при исполнении настоящего Договора каждая Сторона может получить доступ, прямо или косвенно, к конфиденциальной информации другой Стороны Договора, будь то даты заключения данного Договора или любую информацию, которая объективно может считаться конфиденциальной, включая (среди прочего) информацию, касающуюся бизнеса, транзакций, информацию о сделках и доступности продуктов, данные о переводах, условиях данного Договора, о финансах, делах, клиентах, поставщиках, планах, проектах, патентованных продуктах, программном обеспечении, включая исходные коды, коммерческую тайну и перспективы развития бизнеса (далее «Конфиденциальная информация»). Конфиденциальная информация рассматривается как частная и тайная и не подлежит разглашению никаким третьим сторонам, за исключением случаев необходимого предоставления такой информации сотрудникам, должностным лицам и представителям власти (далее «Уполномоченные лица), только при сохранении безопасности конфиденциальной информации, или в силу требований закона, судебного приказа или любого государственного или регулирующего органа.

5. Стороны приложат коммерчески обоснованные усилия для обеспечения конфиденциальности и приватности всех персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением данного Договора, обеспечат их защиту от несанкционированного использования или разглашения. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, то каждая Сторона соглашается с тем, что будет соблюдать соответствующие законы, правила и нормативные акты юрисдикции страны, в которой эта Сторона зарегистрирована, включая (в частности) законы государств-членов ЕС, следующих Директивам 95/46/ES, 2002/58/ES (в старой редакции или в новой редакции) об обработке персональных данных и защите цифровой конфиденциальности, а также общие правила ЕС о защите персональных данных. Аффилированный партнёр понимает и соглашается с тем, что компания SANATORIUMS будет единственным администратором всех персональных данных, собираемых и далее обрабатываемых компанией SANATORIUMS в связи с исполнением данного Договора. Аффилированный партнёр понимает и соглашается с тем, что компания SANATORIUMS будет обрабатывать всю персональную информацию, собранную и связанную с Аффилированным партнёром и/или с лицами, действующими от его имени, в соответствии с заявлением об охране персональных данных SANATORIUMS для деловых партнёров, опубликованном на сайте www.sanatoriums.com. Аффилированный партнёр согласен с тем, что получил необходимое согласие для сбора и использования персональных данных со стороны компании SANATORIUMS в связи с исполнением Договора, касающееся любого лица, действующего от имени Аффилированного партнёра.

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

1. SANATORIUMS заплатит Аффилированному партнёру за каждую Осуществлённую транзакцию Комиссионное вознаграждение в размере 40 % от суммы Комиссии за транзакцию. Это Комиссионное вознаграждение является базовым и может быть изменено в течение срока действия договора по взаимному согласию между компанией SANATORIUMS и Аффилированным партнёром.

2. SANATORIUMS предоставляет, а Аффилированный партнёр принимает систему «samofakturace» («самостоятельного оформления фактур») при обработке любых Комиссионных вознаграждений, подлежащих выплате Аффилированному партнёру. При этом все налоговые документы в соответствии с данным Договором оформляет для обеих Сторон компания SANATORIUMS.

3. SANATORIUMS будет ежемесячно оформлять налоговые документы и впоследствии выплачивать Аффилированному партнёру Комиссионное вознаграждение через 14 дней после оформления налогового документа, за исключением случаев, когда сумма Комиссионного вознаграждения, причитающегося Аффилированному партнёру за истекший месяц, не будет на тот момент меньше 50 евро. В этом случае компания SANATORIUMS будет иметь право отложить оформление налогового документа и проведение оплаты до месяца, на котором истечения которого данная сумма будет накоплена или до тех пор, пока Аффилированный партнёр не потребует выплаты данной суммы после окончания действия Договора. Для того, чтобы оформить налоговый документ, Аффилированный партнёр должен указать свои банковские и платёжные реквизиты в своём веб-интерфейсе для Аффилированных партнёров.

4. Все комиссионные платежи производятся прямым банковским переводом на банковский счёт, указанный Аффилированным партнёром. В рамках процесса регистрации Партнер обязан ввести банковскую и платежную информацию в Партнерский веб-интерфейс без излишних задержек, но не позднее конца календарного года, в котором Партнер зарегистрировался. Партнер обязуется всегда обновлять банковскую и платежную информацию в Партнерском web-интерфейсе в случае каких-либо изменений и не позднее 3 дней со дня изменения, но не позднее конца соответствующего календарного года.

5. Компания SANATORIUMS имеет право в любое время прекратить или приостановить свои (платёжные) обязательства (включая предоставление доступа к Сервису) до тех пор, пока она не сможет идентифицировать и проверить (проконтролировать) Аффилированного партнёра (включая соответствующе стороны, которыми владеет партнёр и/или контролируются им).

6. В случае, если Партнер не заполнил или неправильно заполнил банковскую и платежную информацию в Партнерском веб-интерфейсе, стороны соглашаются с тем, что такое нарушение обязательств Партнера, подразумевающее предоставление корректной банковской и платежной информации в Партнерском веб-интерфейсе, означает, что даже если Партнер имеет право на получение комиссии за последний календарный год, SANATORIUMS не сможет отправить комиссию из-за нарушения Партнером корректных банковских и платежных данных в Партнерском веб-интерфейсе, поэтому для такого примера стороны договорились о том, что право на получение комиссии за последний календарный год истекает для Партнера по состоянию на 31.12. соответствующего календарного года, в котором появилось право на получение комиссии. Партнер прямо заявляет, что в случае, если он не предоставит правильную банковскую и расчетную информацию в Партнерском веб-интерфейсе, а SANATORIUMS не сможет отправить комиссионное вознаграждение, то Партнер отказывается от своего права на получение комиссии за последний календарный год по состоянию на 31.12. соответствующего календарного года, в котором возникло право на получение комиссии.

7. Аффилированный партнёр соглашается с тем, что компания SANATORIUMS имеет право изменить размер комиссионного вознаграждения согласно данному Договору, при этом подтверждение изменения размера Комиссионного вознаграждения будет осуществлено между Сторонами посредством Защищённого сайта компании SANATORIUMS.

8. Записи в Системе, документы и записи компании SANATORIUMS (включая Экстранет, факсы и/или электронную почту) считаются неоспоримыми доказательствами размера комиссионного вознаграждения, которое Аффилированный партнёр должен получить согласно настоящему Договору.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1. Если не оговорено иное, настоящий Договор заключается в день его подписания на неопределённый срок. Под подписанием подразумевается электронное согласие с данными условиями.

2. Каждая из Сторон может в любое время и по любой причине немедленно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления второй Стороны.

3. Каждая из Сторон может расторгнуть или приостановить действие настоящего Договора в отношении другой стороны с немедленным вступлением в силу без уведомления при неисполнении обязательств в случае:

1. существенного нарушения другой Стороной любого условия настоящего Договора;
2. подачи заявления о банкротстве или при отсрочке платежей (или аналогичной мере) в отношении другой стороны, или
3. прямого или косвенного изменения степени контроля в отношении другой Стороны.

4. После расторжения настоящего Договора компания SANATORIUMS будет продолжать выплачивать Аффилированному партнёру все неуплаченные Комиссионные вознаграждения в течение 12 месяцев со дня расторжения при условии, что у компании SANATORIUMS будут актуальные контактные и банковские реквизиты Аффилированного партнёра в течение всего этого срока. Если Аффилированный партнёр не потребует оплаты неуплаченного Комиссионного вознаграждения в течение 12 месяцев, то это будет означать фактический отказ Аффилированного партнёра от прав требовать выплаты данного Комиссионного вознаграждения.

5. После окончания действия Договора, если не указано иное, настоящий Договор полностью прекращает своё действие и перестаёт быть действительным, при этом остаются не затронутыми права и средства правовой защиты Стороны, связанные с возмещением ущерба или с нарушениями данного договора второй Стороной.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Каждая Сторона настоящим заявляет и гарантирует, что в течение срока действия данного Договора обладает всеми полномочиями и правами для заключения и исполнения своих обязательств согласно Договору, что ею были предприняты все коммерческие действия, которые необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора, данный Договор представляет собой юридические и иные обязательства отдельных Сторон в соответствии с его условиями.

2. Каждая сторона приложит коммерчески соответствующие усилия для защиты и обеспечения безопасности своего Сайта.

3. Ни одна из сторон не предоставляет в связи с предметом настоящего Договора никаких заверений и гарантий, явных или подразумеваемых, и настоящим отказывается ото всех подразумеваемых гарантий, включая все предполагаемые гарантии коммерческой выгодны или ликвидности, касающейся предмета Договора.

4. Любое уведомление или сообщение, которое должно быть передано Аффилированному партнёру в соответствии с настоящим Договором, будет отправлено по адресу электронной почты, указанному Аффилированным партнёром в Регистрационном формуляре Аффилированного партнёра, или будет опубликовано на веб-интерфейсе.

5. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение и взаимопонимание Сторон в отношении его предмета и заменяет собой, а также имеет преимущество перед всеми предыдущими договорами, соглашениями, предварительными предложениями, обязательствами или заявлениями, касающимися предмета Договора.

6. Ни одна из сторон не вправе уступать, передавать, делегировать какие-либо свои права или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Договорной стороны, при этом компания SANATORIUMS может уступать, передавать, делегировать любые свои права и/или обязанности по настоящему Договору (полностью или частично, или время от времени) в отношении Аффилированного партнёра без предварительного письменного согласия Аффилированного партнёра.

7. Если какое-либо положение настоящего Договора является или станет недействительным или не имеющим обязательной силы, Стороны остаются обязанными руководствоваться всеми остальными его положениями. В таком случае Стороны заменят недействительное или необязательное положение Договора такими положениями, которые будут действительны и обязательны и которые будут иметь в максимально возможной степени подобное действие как недействительные или необязательные положения, учитывая содержание и цель настоящего Договора.

8. Оригинальная чешская версия настоящего Договора может быть переведена на другие языки. Переведённая версия настоящего Договора является лишь вспомогательным и административным переводом, Аффилированный партнёр не может получить никаких прав на основе переведенной версии. В случае возникновения спора о содержании или толковании условий настоящего Договора или в случае возникновения конфликта, двусмысленности, несоответствия или несоответствия между чешской версией и любой другой языковой версией настоящего Договора, действительной будет считаться версия на чешском языке, которая будет превосходящей, решающей и обязательной. Для судебного разбирательства будет использована чешская версия договора. Чешская версия может быть выслана вам по письменному запросу. Аффилированный партнёр посредством подтверждения своей регистрации и заключением настоящего Договора подтверждает, что он ознакомился с чешской версией данного Договора и полностью с ней соглашается.

9. Договор вступает в силу и начинает действовать после завершения регистрации Аффилированного партнёра и его авторизованного входа в партнёрскую программу компании SANATORIUMS в качестве Аффилированного партнёра. Аффилированный партнёр соглашается, признаёт и принимает условия настоящего Договора.

10. Аффилированный партнёр соглашается с тем, что компания SANATORIUMS имеет право изменить условия настоящего Договора, при этом подтверждение изменений Договора происходит между сторонами посредством Защищённого сайта компании SANATORIUMS.

11. Настоящий Договор регулируется и толкуется исключительно в соответствии с законодательством Чешской Республики.

12. Любые споры, возникающие в связи с настоящим Договором или вытекающие из него, будут передаваться и разрешаться исключительно надлежащим судом в Чешской Республике, в частности, судом по месту юридической регистрации компании SANATORIUMS.